Feiten over problemen met de riolering

Geplaatst op vrijdag 13 december 2013 om 13:24 in categorie: Bomenbeleid Vianen, Buitengewoon, Monnikenhof, Vianen

Het Viaanse college heeft 12 kapvergunningen ingetrokken, onder meer omdat het College de motivering daarvan naar de Commissie Bezwaarschriften niet staande kon houden. Schade, veroorzaakt door boomwortels aan riolering en bestrating, als argument om 173 bomen te moeten kappen, bleek niet aantoonbaar.

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur is inzage verkregen in de rioolinspectierapporten en rioolfilms van Monnikenhof 1. Op grond daarvan kan eenduidig geconcludeerd worden dat van problemen met het betonnen hoofdriool door wortels slechts incidenteel sprake is. Slechts op enkele plaatsen zijn wortels in het riool zichtbaar. Soms daar waar niet eens bomen in de nabijheid staan. De beelden op de inspectiefilm in in het vuilwaterriool aan de Ursulinenhof  zijn typerend voor het grootste deel van het rioolstelsel in Monnikenhof  1.

Opgetreden problemen met wortels hebben zich vrijwel altijd voorgedaan bij de PVC-huisaansluitingen, die in de loop van 40 jaar in ongerede zijn geraakt.

Het riool in Monnikenhof 1 is 40 jaar oud en nog grotendeels in tact. Op enkele plaatsen is het riool defect als gevolg van ernstige aantasting door zwavelwaterstof uit het rioolwater, of door verzakking. Daar kunnen wortels en grond het riool binnendingen. De conclusie dat wortels op grote schaal het riool hebben beschadigd of gaan beschadigen blijkt niet gebaseerd op feiten.

Inmiddels heeft ook het gemeentebestuur deze conclusie getrokken.

In de 2e bestuursrapportage 2013, welke is behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van 17 december 2013, staat op pagina 23:

Uit de inspecties van het Monnikenhof is gebleken dat hier de riolering met wat plaatselijk herstel en een wat intensiever reinigingsbeheer voor de komende jaren zal voldoen aan de vastgestelde kwaliteit.

Waarom toch het grootschalig kappen van bomen in de Monnikenhof  wordt doorgezet is onbegrijpelijk. Kappen van bomen kost veel geld en draagt niet bij aan gewenste bezuiniging.

De financiering van Buiten Gewoon

Geplaatst op woensdag 11 december 2013 om 19:59 in categorie: Bomenbeleid Vianen, Buitengewoon, Vianen

Op 28 juni 2013 heeft de Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o. (SBGV) op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de gemeente Vianen verzocht om inzage te geven in de financiële onderbouwing voor de werkzaamheden en aanpassingen in het kader van het project Buiten Gewoon.

Op 12 juli 2013 is het document Kiezen voor Nieuw Beheer 18 mei 2011 van de gemeente ontvangen. Hierin zou de financiële onderbouwing van het groenbeheer zijn te vinden. Niet duidelijk is wie de opsteller is van dit document.

In het document werd geen financiële onderbouwing van het groenbeheer aangetroffen, maar slechts het voornemen om op de jaarlijkse kosten voor het onderhoud groen van 2010 in 2015 30% te bezuinigen.
Wat de kosten zullen zijn van het kappen van grote aantallen bomen en het verwijderen van bloemen en struiken uit plantsoenen en wat dit als bezuiniging moet opleveren is niet in kaart gebracht.

In Kiezen voor Nieuw Beheer 18 mei 2011 wordt verwezen naar Kiezen voor Balans

In Kiezen voor Balans (hoofdstuk 3, blad 7) staat een tabel (versie 2 mei 2011) met budgetten. “Onderhoud groen” kostte in 2010 € 1.446.390.  Voor 2015 staat de taakstelling om het budget te verlagen met  30% ad € 433.917 tot € 1.012.473.
Uit de tabel blijkt ook dat in 2012 het nieuwe budget al met € 408.176 is verminderd tot € 1.038.214. Van de taakstelling van 30 % voor 2015 was in 2012 dus al 28 % bereikt.

Het is  niet duidelijk waarom de gemeente door wil gaan met het kappen van bomen en struiken, bloemen en planten in perken en plantsoenen weg te halen en te vervangen door gras.

Voor 2011 zijn geen bedragen (kosten/budgetten) opgenomen. In de tabel staan wel de gerealiseerde uitgaven voor 2012, terwijl de tabel gedateerd is op 2 mei 2011. Hoe is dit mogelijk?

In hoofdstuk 5.1 ( blad 14, Beheerscategorie Openbaar Groen) staat dat indien areaal wordt omgevormd (sierheesters naar verharding of gras, gazon naar berm), slechte bomen worden gerooid, alle rozen en plantenbakken worden verwijderd en enkele hagen worden dicht gestraat er een beheerbaardere situatie ontstaat.

Het document ”Kiezen voor Balans” staat vol met uitspraken en meningen over hoe het groen van Vianen en de bijbehorende woonkernen eruit zou moeten zien, terwijl er geen enkele financiële onderbouwing voor is gegeven.

Niet duidelijk is hoe de uitvoering van het kostbare Project Buiten Gewoon uiteindelijk bezuinigingen zou kunnen opleveren. In 2012 en 2013 zijn grote bedragen gemoeid geweest met de informatiebijeenkomsten en de bezwaar- en beroepsprocedures. Helaas moet daar ook in de nabije toekomst rekening mee worden gehouden.

De aangegeven bezuiniging blijkt in 2012 al te zijn bereikt, er is dus geen noodzaak om het groen verder aan te tasten. Desondanks gaat de gemeente maar door met de kaalslag.

Er is geen inzage geboden in hoe het bedrag van ruim € 4 miljoen voor het project Buiten Gewoon wordt gefinancierd en evenmin of, en zo ja hoe,  (op oneigenlijke wijze) gelden worden onttrokken uit de reserve pot riolering.

Er is geen rekening gehouden met aspecten als mening van inwoners, leefbaarheid, woonplezier, flora- en fauna wetgeving, vogels, bijen en overige dieren en luchtvervuiling.

Op 29 juli 2013 is opnieuw verzocht de werkzaamheden in het kader van Buiten Gewoon financieel te verantwoorden. Tot op heden is geen inzage gekregen in documenten, waaruit kan blijken dat sprake is van een gezond financieel beheer van bomen en overig groen.

Hoef en Haag

Geplaatst op dinsdag 10 december 2013 om 11:01 in categorie: Hoef en Haag, Landschapsvisie, Vianen

Op 3 december 2013 is een  zienswijze  ingediend n.a.v. het ontwerp bestemmingsplan Hoef en Haag.