Project Wilhelminastraat e.o.

Geplaatst op vrijdag 04 juli 2014 om 18:00 in categorie: Bomenbeleid Vianen, Vianen, Wilhelminastraat e.o.

In het Kontakt van 1 oktober 2013 maakten B&W bekend dat een ontwerp bestemmingsplan Wilhelminastaat e.o. tot en met 12 november 2013 ter visie werd gelegd. Uit onder meer de plankaart blijkt dat het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van 70 nieuwe woningen mogelijk te maken in plaats van 50 oude te slopen woningen.

Van de 70 woningen zijn 6 woningen gepland  tegen de geluidmuur van de A2, in plaats van  het openbaar groen op de hoek van de Jhr. Hoefftlaan en de Wilhelminastraat. Daarvoor moeten een gezonde kastanjeboom (eerder daar herplant en afkomstig van het voormalige terrein van O.B.S. De Wiekslag) en vijf platanen worden gekapt.

Ondanks de nog lopende procedures is begonnen met de sloop van woningen. Begin december blijken 33 woningen te zijn gesloopt.

 De Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o. heeft op deze ontwikkelingen tot dusver als volgt gereageerd:

1. Voorlopige  zienswijze van 12 november 2013  m.b.t. het ontwerp bestemmingsplan 

2. Verzoek  van 14 november 2013 om het slopen te doen stoppen, vanwege de nog lopende procedures en mogelijke overtreding van de bepalingen uit de Flora- en Faunawet.

3. Reactie van B&W van 27 november 2013 op het verzoek om het slopen stil te leggen.

4. Definitieve zienswijze  van 4 december 2013 m.b.t. het ontwerp bestemmingsplan met 1 bijlage (plankaart waarop ingetekend de overschrijding van de plangrens van bestemmingsplan “Kom Vianen”).            De conclusie luidt:

Uit het voorgaande blijkt dat de gemeente Vianen zich positioneert als een gemeente die de grenzen (van de milieuwetgeving) opzoekt en zich weinig gelegen laat liggen aan belangrijke aspecten van volksgezondheid.

Een en ander overziend zijn wij van mening dat in het belang van volksgezondheids-aspecten dient te worden afgezien van het opnieuw (en verdicht) bouwen op deze locatie. In de eerste plaats vanwege de slechte condities voor luchtkwaliteit en geluidbelasting.

 Uit de  Nota van Zienswijzen  blijkt dat het college zich weinig gelegen laat liggen aan de zienswijze van onze stichting. Daarom is op 7 maart 2014 een persbericht daarover aan de pers verzonden.

Op 13 maart 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan behandeld. 

notulenraad  13 maart 2014

De gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan en daarbij ingestemd met het voorstel van het college dat de 100 meter grens uit de  luchtnota voor het project Wilhelminastraat niet behoeft te worden toegepast.

Op 12 mei 2014 heeft onze stichting beroep laten instellen tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op 27 mei 2014 werd in het Kontakt bekend gemaakt dat op 16 mei 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning was ontvangen. Dat was voor onze stichting aanleiding om op 3 juni 2014 een verzoek om voorlopige voorziening in te laten dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State besloot op 9 juli 2014 al volgt:

De voorzitter
 I     schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Vianen van 11 maart 2014 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Wilhelminastraat e.o”, voor zover in de bij dit plan behorende ‘Staat van Beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis’ zijn vermeld ‘kinderdagverblijven’ en ‘onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium’;
II    veroordeelt de raad van de gemeente Vianen tot vergoeding van bij de stichting Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 999,94 (zegge: negenhonderdnegenennegentig euro en vierennegentig cent), waarvan € 974,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
III    gelast dat de raad van de gemeente Vianen aan de stichting Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 328,00 (zegge: driehonderdachtentwintig euro) vergoedt.

Inmiddels is op 24 juli 2014 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 52 woningen. De bouw van de zes woningen in de driehoek bij de Hoeufftlaan en 12 andere woningen zijn in de vergunning niet begrepen.

De bomen van de Wilhelminastraat e.o.

In het Kontakt nr 33 van 14 augustus 2013 werd bekend gemaakt dat op 6 augustus 2013 een aanvraag werd ontvangen voor het kappen van 18 bomen ten behoeve van de herinrichting van de Wilhelminastraat e.o.

 Op 8 oktober 2013 bezorgde de gemeente huis aan huis in de Wilhelminastraat, Mr. M.C. van Hallstraat , M.E. Hartmanstraat, Van den Brinkstraat, Irenestraat, Beatrixstraat, Willem Alexanderstraat, Verduinstraat en Mauritsstraat een brief met voorstel om, middels een uiterlijk op 22 oktober in te dienen formulier, bomen voor te dragen voor plaatsing op de Groene Kaart. In het Kontakt van 26 november maakten B&W bekend dat vanaf 27 november 2013  tot en met 8 januari 2014 de Groene Kaart Wilhelminastaat e.o. ter visie ligt en dat gedurende deze periode schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht. De Groene Kaart zou ook kunnen worden ingezien op de website www.vianen.nl. De Groene Kaart heeft niet vanaf 27 november 2013 op de gemeentelijke website gestaan. Pas vanaf 10 december is de Groene Kaart Wilhelminastraat beschikbaar gekomen via het Internet.

Op 22 oktober 2013 heeft de Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o. een  bezwaarschrift ingediend tegen onder meer de wijze waarop bewoners van de wijk zijn geïnformeerd over de plannen en de procedure rond de Groene Kaart.