Golfbaan De Kroonprins

Geplaatst op donderdag 05 juni 2014 om 20:27 in categorie: Golfbaan "De Kroonprins", Landschapsvisie, Vianen

 masterGolfbaan

 Op 13 september 2013 verleende het college van B&W van Vianen een omgevingsvergunning voor het aanleggen van Golfbaan “De Kroonprins”.

De verleende omgevingsvergunning blijkt te zijn gebaseerd op bestemmingsplan Golfbaan “De Bolgarijsche” uit 2008, een partiële wijziging van het bestemmingsplan landelijke gebied Vianen uit 2001.

In 2010 werd een nieuw bestemmingsplan Landelijke Gebied Vianen 2010 vastgesteld. Daarmee was het bestemmingsplan Landelijke Gebied Vianen 2001 vervallen. In de toelichting van het nieuwe bestemmingsplan staat, dat het grondgebied van het golfterrein daarin niet is begrepen en dat voor het golfterrein een separaat bestemmingsplan zal worden voorbereid. Dat laatste is nagelaten.

Het golfterrein beslaat een oppervlakte van 70 ha. In bestemmingsplan Golfbaan “de Bolgarijsche”uit 2008 staat dat het terrein zal worden opgehoogd met 100.500 m3 grond. In het huidige plan zou met 460.000 m3 worden opgehoogd met grond van buiten het plangebied.  Informatie daarover ontbreekt. 460.000 m3 betekent een gemiddelde ophoging van 65 cm. Gezien de bodemopbouw zijn grote zettingen en schade aan bodem en flora en fauna  te verwachten.

Op 22 oktober 2013 diende de Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o. een bezwaarschrift in.

Op 24 oktober 2013 verzocht de bezwarencommissie om het  bezwaarschrift uiterlijk op 22 november 2013 van nadere gronden te voorzien.

Op 19 november 2013 zijn de nadere gronden  van het bezwaar ingediend.

Op donderdag 19 december 2013 hield de bezwarencommisie een bezwarenzitting. Ter zitting waren drie bezwaarden aanwezig, waaronder de voorzitter van de Stichting Groene Hart en het bestuur van de Stichting Buiten Gezond (Pleitnota). Tevens was De Kroonprins vertegenwoordigd.

De Stichting Groene Hart overlegde een brief van de gemeente van 11 november 2013, waaruit blijkt dat de gemeente reeds in 2008 kennis had van een hoeveelheid voor ophoging bestemde grond van 460.000 m3. Voorts bleek dat het bestemmingsplan Golfbaan De Bolgarijsche pas in 2012 inwerking kon treden, vanwege een door de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 17 december 2008 getroffen voorlopige voorziening. Tijdens de zitting zegde de directeur van de exploitatiemaatschappij toe dat de storting van grond beperkt zal blijven tot ongeveer 50 m3.  De voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak zegt in zijn uitspraak bij zijn beslissing onder meer uit te zijn gegaan van deze toezegging.

De vertegenwoordiger van De Kroonprins bleek ter zitting van de bezwarencommissie op 19 december 2013 geen antwoord te kunnen geven op de vraag van de voorzitter van de commissie bezwaarschriften om hoeveel ophooggrond het zal gaan.

Op 17 februari 2014 gaf de bezwarencommissie het volgende advies:

Advies
Gelet op haar beraadslaging adviseert de commissie voor de bezwaarschriften het college van burgemeester en wethouders:
1. het bezwaarschrift van de Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken niet-ontvankelijk te verklaren en;
2. de bezwaarschriften van de heer W. Knook en van de Stichting Groene Hart ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Op 21 februari 2014 besloot het college conform het advies van de bezwarencommissie  het bezwaar van de stichting niet-ontvankelijk te verklaren.

Op 31 maart 2014 stelden de Stichting Groene Hartstichting samen met de Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o. beroep in ter bewaring van rechten bij de Rechtbank Midden-Nederland. Op 15 mei 2014 zijn namens beide stichtingen de nadere gronden ingediend. 

Het beroep zal waarschijnlijk in oktober/november 2014 worden behandeld door de rechtbank.