Feiten over problemen met de riolering

Geplaatst op vrijdag 13 december 2013 om 13:24 in categorie: Bomenbeleid Vianen, Buitengewoon, Monnikenhof, Vianen

Het Viaanse college heeft 12 kapvergunningen ingetrokken, onder meer omdat het College de motivering daarvan naar de Commissie Bezwaarschriften niet staande kon houden. Schade, veroorzaakt door boomwortels aan riolering en bestrating, als argument om 173 bomen te moeten kappen, bleek niet aantoonbaar.

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur is inzage verkregen in de rioolinspectierapporten en rioolfilms van Monnikenhof 1. Op grond daarvan kan eenduidig geconcludeerd worden dat van problemen met het betonnen hoofdriool door wortels slechts incidenteel sprake is. Slechts op enkele plaatsen zijn wortels in het riool zichtbaar. Soms daar waar niet eens bomen in de nabijheid staan. De beelden op de inspectiefilm in in het vuilwaterriool aan de Ursulinenhof  zijn typerend voor het grootste deel van het rioolstelsel in Monnikenhof  1.

Opgetreden problemen met wortels hebben zich vrijwel altijd voorgedaan bij de PVC-huisaansluitingen, die in de loop van 40 jaar in ongerede zijn geraakt.

Het riool in Monnikenhof 1 is 40 jaar oud en nog grotendeels in tact. Op enkele plaatsen is het riool defect als gevolg van ernstige aantasting door zwavelwaterstof uit het rioolwater, of door verzakking. Daar kunnen wortels en grond het riool binnendingen. De conclusie dat wortels op grote schaal het riool hebben beschadigd of gaan beschadigen blijkt niet gebaseerd op feiten.

Inmiddels heeft ook het gemeentebestuur deze conclusie getrokken.

In de 2e bestuursrapportage 2013, welke is behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van 17 december 2013, staat op pagina 23:

Uit de inspecties van het Monnikenhof is gebleken dat hier de riolering met wat plaatselijk herstel en een wat intensiever reinigingsbeheer voor de komende jaren zal voldoen aan de vastgestelde kwaliteit.

Waarom toch het grootschalig kappen van bomen in de Monnikenhof  wordt doorgezet is onbegrijpelijk. Kappen van bomen kost veel geld en draagt niet bij aan gewenste bezuiniging.