Over de stichting

Oprichting

De Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken is opgericht  door de bestuursleden Peter Grobben (voorzitter) en Maarten van  Poelgeest (secretaris/penningmeester). De  oprichtingsakte en de statuten  zijn bij de notaris gepasserd op 17 april 2013.

Waarom een stichting?

Voor de woonwijk Monnikenhof heeft de gemeente plannen ontwikkeld om in die wijk meer dan 1000 bomen te kappen. Informatie aan bewoners en inspraakmogelijkheden geschiedden per buurt met als gevolg dat bewoners invloed werd onthouden en bemoeilijkt op ontwikkelingen buiten de grens van hun buurt, terwijl de gemeente plannen uitvoert die betrekking hebben op de gehele wijk.  Teneinde de plannen van gemeente in hun totaliteit te kunnen  overzien is de Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken opgericht. Belangrijke functie van de stichting is de informatie van de vele buurten te verzamelen, te bundelen en via deze website ter beschikking te stellen van belangstellenden. Daarbij wordt de informatie aangevuld met informatie die van belang is om de gemeentelijke plannen in hun totaliteit te kunnen beoordelen.

Gebleken is dat dankbaar gebruikt wordt gemaakt van de op de website beschikbare informatie. Een substantieel aantal inwoners heeft zich aangemeld als Vriend van de stichting.

De Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken wil zich inzetten voor een gezonde openbare ruimte in de gemeente Vianen en omstreken, een openbare ruimte die de gezondheid van de inwoners bevordert.

Een gezonde openbare ruimte betekent onder meer:

 • een goede luchtkwaliteit;
 • voldoende en gevarieerd groen (bomen, struiken, bloemen);
 • geen geluidshinder;
 • schone bodem  en schoon oppervlaktewater;
 • gevarieerd dierenleven (zoogdieren, vogels, insecten enz.);
 • veiligheid.

Aandacht voor een gezonde openbare ruimte is extra belangrijk in Vianen omdat Vianen is ingeklemd tussen twee uiterst drukke snelwegen, de A2 en de A27.

Doel van de Stichting

 • De Stichting streeft er naar het groene karakter van de gemeente Vianen voor de inwoners te behouden
 • De Stichting zal zich in eerst instantie richten op het tegenhouden van ongewenste ontwikkelingen d.m.v. :
  • het leveren (o.m.via deze website) van noodzakelijke informatie, zodat burgers tot een genuanceerd standpunt te kunnen komen;
  • het benaderen van en overleggen met de leden van de gemeenteraad, om in goed overleg te komen tot de beste oplossingen voor de inwoners van de gemeente Vianen;
  • het bijwonen van gemeenteraadsvergaderingen en zo nodig gebruik maken van het inspreekrecht;
  • het in kaart brengen van gekapte bomen en verwijderd groen;
  • het gemeentebestuur, daar waar dat niet gebeurt, te overtuigen van de noodzaak om nieuw bomen terug te planten en het verwijderde groen te herstellen.

Vrienden van de Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o.

Wanneer u onze stichting wilt steunen kunt u zich aanmelden als Vriend.
Dat kan d.m.v. een e-mailbericht naar info@buitengezondinvianen.nl o.v.v. uw naam en adres. Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor e-mails en zullen niet aan derden worden bekend gemaakt.
De Vrienden van de stichting houden wij per e-mail op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.