Polder Bloemendaal – Mag LekstedeWonen daar wel gaan bouwen? (vervolg)

Geplaatst op dinsdag 23 november 2021 om 15:27 in categorie: Vianen

DSC07584-7,5cm

Huidige situatie (begin november 2021) – De beide appartementengebouwen zijn ver gevorderd.

Op 21 mei 2019 werd het beroep van de Stichtingen Groene Hart en Buiten Gezond in Vianen tegen het bestemmingsplan door de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State behandeld.

Op 24 juli 2019 volgde de uitspraak : Het beroep van de stichtingen werd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ongegrond verklaard:

8.3  Gelet op de omvang van de beoogde bebouwing, de hoogte en situering daarvan, de aard van de overige beoogde wijzigingen in het plangebied die in het schetsontwerp zijn opgenomen en de inrichting van de omgeving, is de Afdeling van oordeel dat de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat door het plan de kernkwaliteit openheid niet onevenredig wordt aangetast. De Afdeling ziet daarom in het aangevoerde geen aanleiding voor het oordeel dat het plan in strijd met artikel 1.8 van de PRV is vastgesteld. Het betoog slaagt niet.
Conclusies
9. ……………. Het beroep van de stichtingen is ongegrond.

Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. …………….
II. verklaart het beroep van de Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken en de Stichting Groene Hart ongegrond.

Omgevingsvergunning(en)

1. De bouw van 32 zorgappartementen

Op 19 oktober 2020 verleende de gemeente VHL de omgevingsvergunning voor slechts de bouw van de zorgboerderij op een klein deel (1.484 m²) van de ca 17,3 ha (173.000 m²). De invulling van het overige deel van het zorglandgoed bleef buiten beschouwing. Daarom heeft de Stichting Buiten Gezond in Vianen op 29 november 2020 bezwaar gemaakt tegen de vergunning.

Op 29 december 2020 zijn de gronden van het bezwaar bij de gemeente Vijfheerenlanden ingediend.

Bij de behandeling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Vianen in 2018 stemde de meerderheid van de raad  (de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA, SGP en Lokaal Alert en oppositie partij ChristenUnie)  in met een daarvoor noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan landelijk gebied. Wel wilde Tirtsa Kamstra (CU)  van het college de toezegging dat het ecologisch beheer zich niet zou beperken tot de 4,5 hectare van de zorgboerderij, maar dat ook de overige 13 hectare onder het ecologisch beheer komen te vallen. Wethouder Landwehr zegde vervolgens toe dat ecologisch beheer van toepassing zal zijn op het gehele gebied van ruim 17 hectare.

Aan de belofte van de wethouder blijkt in de in de omgevingsvergunning helemaal geen gevolg te zijn gegeven. Mede daarom is besloten bezwaar te maken tegen de verleende vergunning voor alleen maar het bebouwen van een klein oppervlak.

Bij besluit van 23 februari 2001besloot de gemeente VHL het bezwaar van de Stichting Buiten Gezond in Vianen niet-ontvankelijk te verklaren en niet inhoudelijk te reageren op het bezwaar.

De gemeente volgde bij het besluit klakkeloos het door de commissie bezwaarschriften uitgebrachte advies. Besloten is om beroep in te stellen tegen het besluit.

Op 27 mei 2021 zijn de gronden van het beroep ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland.

De op 30 december 2021 geplande rechtszitting  is (op verzoek van gemeente of vergunninghouder Lekstede)  uitgesteld. Inmiddels heeft de rechtbank Midden-Nederland als voorlopige zittingsdatum 15 februari 2022 vastgesteld

2. De aanleg van de boomgaard

Op 21 juni 2021 verleende de gemeente VHL de omgevingsvergunning voor  slechts de aanleg van een boomgaard op een  deel (4,5 ha) van de ca 17,3 ha (173.000 m²). De invulling van het overige deel van het zorglandgoed bleef buiten beschouwing. Daarom heeft de Stichting Buiten Gezond in Vianen op 29 juli 2021 bezwaar gemaakt tegen de vergunning. Op 30 augustus 2021 zijn de gronden van het bezwaar bij de gemeente Vijfheerenlanden ingediend.

Op 18 oktober 2021 bracht de bezwarencommissie advies uit aan de gemeente om ook dit bezwaar bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Op 27 oktober 2021 volgde de uitspraak conform het advies van de bezwarencommissie.

3. Vergunninghouder LekstedeWonen

LekstedeWonen heeft de 17,3 ha in de Polder Bloemendaal aangekocht nadat een grondspeculant, die de gronden had opgekocht, de gronden niet langer kon aanhouden.  Gebleken was dat provincie Zuid-Holland  gemeente Vianen niet toe wilde staan de gronden te bestemmen voor een stadsuitbreiding.
LekstedeWonen hoopt kennelijk nog steeds dat de gronden op den duur toch mogen worden bestemd als bouwgrond.
Inmiddels is de provinciegrens gewijzigd. Vianen en (sinds 2020 de gehele fusiegemeente Vijfheerenlanden) ligt nu in de provincie Utrecht. En de provincie Utrecht blijkt de bij de provinciegrens wijziging gedane belofte dat in Utrecht even zorgvuldig zal worden omgegaan met het Groene Hart, niet meer gestand te willen doen en heeft groen licht gegeven aan de plannen om de 17,3 ha te bestemmen als zorglandgoed.

Tijdens de bestemmingsplan procedure is de indruk gewekt dat LekstedeWonen zijn complete bezit langs de Lange Waaysteeg zou willen inzetten voor cultuurbehoud, natuur- en landschapsontwikkeling en extensieve recreatiemogelijkheden.

Immers, volgens het huidige beleid kunnen gebieden in kernrandzones met enige goede wil in het NNN (Natuurnetwerk Nederland) worden opgenomen. De gemeente Vianen had kunnen overwegen om van de 17,3 ha bijvoorbeeld een gemeentelijk park te maken, maar wilde de gronden niet kopen. Het groenbeleid van de gemeente was daarentegen gericht op het op grote schaal terugbrengen van het gemeentelijk groen, waaronder het kappen van zeer grote aantallen bomen.

LekstedeWonen mag volgens de wet en de richtlijnen van het ministerie van volkshuisvesting alleen investeren in sociale woningbouw. In heel beperkte mate ook in maatschappelijk vastgoed: dat mag alleen indien er geen marktpartijen blijken te zijn die dat willen doen.
Investeren in een relatief grote lap natuur of een park, dat mag een woningcorporatie zeker niet doen, daar wordt streng op gelet door de toezichthouder (het ministerie). Gezien het langjarige beleid van zowel de provincie als de gemeente voor Polder Bloemendaal (geen woningbouw) is voor LekstedeWonen de meest voor de hand liggende optie: de grond tegen de agrarische waarde verkopen om vervolgens de opbrengst te steken in sociale woningbouw elders. En om, zolang de grond niet verkocht is, zoveel mogelijk pacht te incasseren.

De gemeenteraad van Vianen heeft, in reactie op de zienswijze van onze stichtingen, voor het hele gebied (17,3 ha) de bestemming ‘agrarisch’ veranderd in ‘agrarisch met waarden’. Dit is inmiddels een loos gebaar gebleken. De huidige pachter wil niets weten van ecologisch beheer en blijft het grootste deel van gebied beheren. De bestemming ‘agrarisch met waarden’ geeft alleen bescherming tegen het verwijderen of vernielen van landschapselementen, maar dwingt geen ecologisch beheer af. Een pachter mag intensief, natuuronvriendelijk blijven beheren (uiteraard voor zover de wet dat toelaat).

Inmiddels is ons “uit de wandelgangen” ter ore gekomen dat de voornoemde pachter, die ook zelf grond in eigendom heeft, overweegt met de huidige bedrijfsvoering te stoppen. Hij zou bij de gemeente hebben geïnformeerd naar de mogelijkheid om op zijn gronden zonnepanelen te plaatsten.

Van de vestiging van een zorglandgoed, zoals beoogd met het bestemmingsplan komt  niets terecht. LekstedeWonen heeft zich tot dusver slechts gericht op het bouwen van een zorgboerderij, bestaande uit twee appartementengebouwen met een boomgaard. Intussen gaat het gebruik van de  overige 17 ha gewoon door. Het is niet duidelijk waarom deze overige gronden zijn begrepen in de deelwijziging van het vigerende bestemmingsplan.

Het bestaande gebruik van het gebied door de pachter leidt tot stikstofemissie. De invloed daarvan op de Natura 2000-gebieden in de omgeving is weliswaar heel klein, want die gebieden liggen op enkele kilometers afstand.

In de toekomst zullen naburige gronden mogelijk tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) gaan horen. Niettemin mogen naburige gronden naar believen zwaar bemest blijven worden.
Want het beheer is niet geregeld in het bestemmingsplan, maar in de anterieure overeenkomst. Volgens het beheerplan (geen onderdeel van de regels van het bestemmingsplan) mogen maximale hoeveelheden drijfmest, ruige mest en kalk worden toegepast.