Evaluatie groenbeheer Vianen

Geplaatst op woensdag 30 augustus 2017 om 09:51 in categorie: Bomenbeleid Vianen, Bomenverordening 2013, Buitengewoon, Vianen

Sinds de oprichting in 2012 zet de Stichting Buitengezond in Vianen en omstreken (SBGV) zich onder meer in om bomen en struiken te behouden en passend onderhoud te bevorderen.

Aanleiding voor de oprichting van de stichting was het door de gemeente Vianen gestarte project Buiten Gewoon, waarbij opnieuw duizenden bomen op de nominatie stonden om te worden gekapt, nadat, ondanks grootschalige protesten en verzet door de “boomridders”,  in het begin van deze eeuw al grootschalige bomenkap had plaatsgevonden.

Op 28 juli 2017 publiceerde RTL een onderzoek naar de groenheid van de gemeenten in Nederland van de Universiteit Wageningen.

Uit het onderzoek naar de groenheid van de 388 Nederlandse gemeenten door de universiteit Wageningen blijkt dat Vianen op plaats 362 staat.

RTL nieuws 28 juli 2017 publicatie van onderzoek groenheid van de gemeenten door Universiteit Wageningen

De link geeft verbinding met het rapport en de interactieve plaatjes

http://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/wonen/enorm-verschil-in-aantal-planten-en-bomen-per-gemeente

Vianen362a

Dit betekent dat Vianen in de categorie “zeer weinig groen“ valt.

In 2000 was Vianen nog ruim voorzien van bomen en bloeiende struiken. Tijdens de uitvoering van het project Buiten Gewoon zijn opnieuw duizenden bomen gekapt en plantsoenen leeggehaald.

Kort historisch overzicht project Buiten Gewoon

Kaalslag in Vianen

Al jarenlang is de gemeente bezig de bij de nieuwbouw van de Monnikenhof aangelegde groenvoorziening af te breken. Duizenden bomen zijn al verwijderd en het einde is nog lang niet in zicht. Bloeiende gezonde struiken worden in fasen verwijderd, zodat het zo min mogelijk opvalt. Er blijft braakliggende grond over of een kaal grasveldje. De leefomgeving voor mens en dier is inmiddels ernstig aangetast.

Historie

Op 14 december 2010 heeft de gemeenteraad de Bomenverordening 2010 met Groene Kaart vastgesteld. Op de Groene Kaart met bijbehorend register stonden een groot aantal bomen als beschermd aangeven. Eerder was het Bomenbeleidsplan september 2009 vastgesteld.
Nieuwe Bomenverordening

Op 9 juli 2013 heeft de gemeenteraad een nieuwe bomenverordening vastgesteld.
Volgens de gemeente waren de oude Bomenverordening en de Groene Kaart onduidelijk, zorgden voor veel vergunningaanvragen en vertraagden de uitvoering van het project Buiten Gewoon.

Bomenverordening en Groene Kaart 2010 en 2013

Pas nog in 2010 heeft de gemeente veel werk verzet om een nieuwe Bomenverordening met Groene Kaart en een register voor beschermde bomen op te stellen. Op deze Groene Kaart stonden honderden beschermde bomen aangegeven. Met de nieuwe Bomenverordening 2013 en Groene Kaart werden de in 2010 nog als beschermd aangewezen bomen in een klap weggevaagd.
Waarom is de visie over beschermde bomen zo ineens veranderd?

Project Buiten Gewoon en de financiële onderbouwing

Op 28 juni 2013 is op grond van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) aan de gemeente Vianen om inzage gevraagd over de financiële onderbouwing voor de werkzaamheden en aanpassingen welke worden verricht in het kader van het project Buiten Gewoon.

Op 12 juli 2013 werd het document “Kiezen voor Nieuw Beheer 18 mei 2011” van de gemeente ontvangen. Hierin zou de financiële onderbouwing van het groenbeheer zijn verantwoord. Echter een financiële onderbouwing van het groenbeheer werd niet aangetroffen. Slechts de totale jaarlijkse kosten voor 2010 en voor het jaar 2015 (minus 30%) bleken te zijn vermeld, als enige motivatie voor een bezuiniging op het onderhoud van groen. Kosten en wat dit als bezuiniging zou opleveren als grote aantallen bomen worden gekapt en plantsoenen worden ontdaan van bloemen en struiken ontbreken.

Conclusie
Hoofstuk 3 ”Kiezen voor Balans” van het document “Kiezen voor Nieuw Beheer staat vol met uitspraken en meningen over hoe het groen van Vianen en de bijbehorende woonkernen eruit zou moeten zien. Financiële onderbouwing ontbreekt.

Niet duidelijk is hoe de uitvoering van het kostbare Project Buiten Gewoon uiteindelijk bezuinigingen zou kunnen opleveren. In 2012 en 2013 zijn grote bedragen gemoeid geweest
met de informatiebijeenkomsten en de bezwaar- en beroepsprocedures.

De aangegeven bezuiniging blijkt in 2012 al bijna te zijn bereikt, er is dus geen noodzaak om het groen verder aan te tasten. Desondanks gaat de gemeente maar door met de kaalslag.

Er is geen inzage geboden hoe het bedrag van ruim € 4 miljoen voor het project Buiten Gewoon wordt gefinancierd en evenmin in hoe (op oneigenlijke wijze) gelden worden onttrokken uit de reserve pot riolering.

Geen rekening is gehouden met aspecten als: mening inwoners, leefbaarheid, woonplezier, flora- en fauna wetgeving, vogels, bijen en overige dieren en luchtvervuiling.

Het document is onzorgvuldig, incompleet en ondeskundig samengesteld.

Naschrift

Uit het onderzoek van groenheid van de gemeenten door de universiteit Wageningen blijkt dat Vianen op plaats 362 staat van de 388 gemeenten in Nederland. Dit betekent dat Vianen in de categorie “weinig groen “valt en onderaan de score staat.
Vianen heeft deze plaats mede bereikt door miljoenen euro’s te besteden aan het kappen van bomen en het leeghalen van plantsoenen.

In 2000  was Vianen nog ruim voorzien van bomen en bloeiende struiken.
Het project Buiten Gewoon heeft daar korte metten mee gemaakt. Duizenden bomen zijn verdwenen en de plantsoenen en perken zijn grotendeels ontdaan van bloeiende planten en struiken. De leefomgeving en het leefgebied van onder meer vogels, bijen, vlinders en andere insecten is ernstig aangetast. De al slechte luchtkwaliteit in Vianen is verder in ongunstige zin beïnvloed.

Kapitaal vernietiging heeft plaatsgevonden en extra kosten zijn gemaakt om in de toekomst te bezuinigen op onderhoud, terwijl in het verleden nauwelijks onderhoud werd besteed aan het groen.

Vele inwoners hebben bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken, maar de gemeente is gewoon door gegaan. Overleg met de gemeente leidde tot niets en vele inwoners raakten gefrustreerd.

Welke partijen in de gemeenteraad hebben deze plannen goedgekeurd? Al jaren heeft de gemeente een z.g. coalitie die er voor zorgt dat de stemverhouding negen tegen acht is. Hiermede wordt een groot deel van de inwoners buitenspel gezet, hun mening telt niet mee in de besluitvorming.
De coalitie van CDA, VVD, SGP en PvdA beschikt over negen van de zeventien zetels in de raad.

In 2010 vertegenwoordigde de toenmalige coalitie slechts één derde van de van de kiesgerechtigden. Het doordrukken van besluiten op basis van (krap) de meeste stemmen in de raad is ondemocratisch. De rest staat buitenspel. Er is sprake van democratische dictatuur.

Na de verkiezing in 2014 is de PvdA toegetreden tot het college. De PvdA zat daarvoor in de oppositie en was tegen de bomenkap. Nu deze partij in het college zit wordt het beleid door de PvdA wethouder voortvarend uitgevoerd.

Als men verbetering zou willen in de werkwijze van de gemeente zou men niet meer op deze coalitie partijen moeten stemmen.