Het voornemen om in de Monnikenhof heel veel bomen te kappen

Geplaatst op maandag 04 augustus 2014 om 09:35 in categorie: Vianen

Zie voor voorgeschiedenis “De bomen in Vianen – de voorgeschiedenis

11 Concept Groene Kaarten

Op 8 januari 2014 is een zienswijze over  negen concept Groene Kaarten kenbaar gemaakt.  Op 10 maart 2014 is nogmaals een zienswijze kenbaar gemaakt over de twee concept Groene Kaarten voor Molenbuurt 1 en 2.  De stichting heeft daarbij  bezwaar gemaakt tegen de besluiten van het college om in de Monnikenhof  meer dan 1000 bomen te gaan kappen.

Op 20 maart 2014 reageerde de gemeente met een  zienswijzennota op de zienswijzen en bezwaren welke waren ingebracht tegen (ihb de gevolgde procedure ter vaststelling van)  de Groene Kaarten en uitvoerings- en presentatietekeningen.

Omdat geen besluit was genomen op het bezwaar tegen het voornemen om bomen te kappen heeft onze stichting op 4 april 2014 het college in gebreke gesteld 

Op 9 april 2014 heeft het college besloten.

Op 2 mei 2014 diende onze stichting een beroepschrift in tegen de besluiten om nog eens meer dan 1000 bomen te kappen, een voornemen dat onmiskenbaar blijkt uit enkele genomen collegebesluiten.

Op 30 juni 2014 ontvingen wij van de rechtbank het verweerschrift  dd 25 juni 2014 van de gemeente.

 

Willen de inwoners Vianen wel drie windturbines met een ashoogte van 100 meter en wieken met een lengte van 65,5 meter in de Polder Autena?

Geplaatst op donderdag 31 juli 2014 om 11:37 in categorie: Landschapsvisie, Vianen, Windturbines bij ecoduct over A2

Eneco heeft verzocht om drie gigantische windturbines in de Polder Autena te mogen plaatsen. Het college van B&W van Vianen heeft welwillend op het verzoek gereageerd en heeft Eneco een bestemmingsplan laten ontwerpen. Het ontwerp bestemmingsplan lag tot en met 29 juli 2014 ter visie.

De gemeente  blijkt maar een gering aantal inwoners summier te hebben geïnformeerd over het plan en heeft het informeren van burgers tot dusver grotendeels aan Eneco overgelaten.

slagschaduw

Woningen (tot ongveer 2 km van het windpark) zullen blijkens de kaart hierboven te maken krijgen met onder meer slagschaduw.

Een groep verontruste inwoners is een aktie Bescherm Autena gestart. Inmiddels zijn ongeveer 1000 reacties (handtekeningen en zienswijzen) verzameld en bij de gemeente bezorgd. Op 29 juli 2014 heeft het Team Bescherm Autena een persbericht verzonden. De akties worden gesteund door honderden verontruste inwoners, vooral  uit Hagestein en de Monnikenhof, en diverse verenigingen en stichtingen, die zienswijzen hebben ingediend. Ook de Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o. heeft een zienswijze  in gediend.

De gemeente Vianen (19.700 inwoners) is van plan om van de 65,5 MW aan windturbines, die in de provincie Utrecht (1,25 miljoen inwoners) moeten worden neergezet, 13,5 MW (20 %) aan windturbines in de polder Autena neer te laten zetten.

Op 30 september 2014 besluit de gemeenteraad van Vianen of de drie windturbines in de Polder Autena mogen komen.

Eerder hebben de gemeenteraden van Utrecht (Lage Weide), Wijk bij Duurstede, Woerden en Lingewaal (Spijk) voorstellen afgewezen om binnen hun gemeenten windturbines te plaatsen.

Overal in Nederland komen verontruste inwoners in verzet tegen de plannen om voor 2020 op land een vermogen van 6000 MW door windturbines te realiseren.

In een artikel in de Leeuwarder Courant van 10 juni  2014 schrijft emeritus hoogleraar geografie P. Lukkes wat hij van de plannen vindt.

Project Wilhelminastraat e.o.

Geplaatst op vrijdag 04 juli 2014 om 18:00 in categorie: Bomenbeleid Vianen, Vianen, Wilhelminastraat e.o.

In het Kontakt van 1 oktober 2013 maakten B&W bekend dat een ontwerp bestemmingsplan Wilhelminastaat e.o. tot en met 12 november 2013 ter visie werd gelegd. Uit onder meer de plankaart blijkt dat het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van 70 nieuwe woningen mogelijk te maken in plaats van 50 oude te slopen woningen.

Van de 70 woningen zijn 6 woningen gepland  tegen de geluidmuur van de A2, in plaats van  het openbaar groen op de hoek van de Jhr. Hoefftlaan en de Wilhelminastraat. Daarvoor moeten een gezonde kastanjeboom (eerder daar herplant en afkomstig van het voormalige terrein van O.B.S. De Wiekslag) en vijf platanen worden gekapt.

Ondanks de nog lopende procedures is begonnen met de sloop van woningen. Begin december blijken 33 woningen te zijn gesloopt.

 De Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o. heeft op deze ontwikkelingen tot dusver als volgt gereageerd:

1. Voorlopige  zienswijze van 12 november 2013  m.b.t. het ontwerp bestemmingsplan 

2. Verzoek  van 14 november 2013 om het slopen te doen stoppen, vanwege de nog lopende procedures en mogelijke overtreding van de bepalingen uit de Flora- en Faunawet.

3. Reactie van B&W van 27 november 2013 op het verzoek om het slopen stil te leggen.

4. Definitieve zienswijze  van 4 december 2013 m.b.t. het ontwerp bestemmingsplan met 1 bijlage (plankaart waarop ingetekend de overschrijding van de plangrens van bestemmingsplan “Kom Vianen”).            De conclusie luidt:

Uit het voorgaande blijkt dat de gemeente Vianen zich positioneert als een gemeente die de grenzen (van de milieuwetgeving) opzoekt en zich weinig gelegen laat liggen aan belangrijke aspecten van volksgezondheid.

Een en ander overziend zijn wij van mening dat in het belang van volksgezondheids-aspecten dient te worden afgezien van het opnieuw (en verdicht) bouwen op deze locatie. In de eerste plaats vanwege de slechte condities voor luchtkwaliteit en geluidbelasting.

 Uit de  Nota van Zienswijzen  blijkt dat het college zich weinig gelegen laat liggen aan de zienswijze van onze stichting. Daarom is op 7 maart 2014 een persbericht daarover aan de pers verzonden.

Op 13 maart 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan behandeld. 

notulenraad  13 maart 2014

De gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan en daarbij ingestemd met het voorstel van het college dat de 100 meter grens uit de  luchtnota voor het project Wilhelminastraat niet behoeft te worden toegepast.

Op 12 mei 2014 heeft onze stichting beroep laten instellen tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op 27 mei 2014 werd in het Kontakt bekend gemaakt dat op 16 mei 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning was ontvangen. Dat was voor onze stichting aanleiding om op 3 juni 2014 een verzoek om voorlopige voorziening in te laten dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State besloot op 9 juli 2014 al volgt:

De voorzitter
 I     schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Vianen van 11 maart 2014 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Wilhelminastraat e.o”, voor zover in de bij dit plan behorende ‘Staat van Beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis’ zijn vermeld ‘kinderdagverblijven’ en ‘onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium’;
II    veroordeelt de raad van de gemeente Vianen tot vergoeding van bij de stichting Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 999,94 (zegge: negenhonderdnegenennegentig euro en vierennegentig cent), waarvan € 974,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
III    gelast dat de raad van de gemeente Vianen aan de stichting Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 328,00 (zegge: driehonderdachtentwintig euro) vergoedt.

Inmiddels is op 24 juli 2014 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 52 woningen. De bouw van de zes woningen in de driehoek bij de Hoeufftlaan en 12 andere woningen zijn in de vergunning niet begrepen.

De bomen van de Wilhelminastraat e.o.

In het Kontakt nr 33 van 14 augustus 2013 werd bekend gemaakt dat op 6 augustus 2013 een aanvraag werd ontvangen voor het kappen van 18 bomen ten behoeve van de herinrichting van de Wilhelminastraat e.o.

 Op 8 oktober 2013 bezorgde de gemeente huis aan huis in de Wilhelminastraat, Mr. M.C. van Hallstraat , M.E. Hartmanstraat, Van den Brinkstraat, Irenestraat, Beatrixstraat, Willem Alexanderstraat, Verduinstraat en Mauritsstraat een brief met voorstel om, middels een uiterlijk op 22 oktober in te dienen formulier, bomen voor te dragen voor plaatsing op de Groene Kaart. In het Kontakt van 26 november maakten B&W bekend dat vanaf 27 november 2013  tot en met 8 januari 2014 de Groene Kaart Wilhelminastaat e.o. ter visie ligt en dat gedurende deze periode schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht. De Groene Kaart zou ook kunnen worden ingezien op de website www.vianen.nl. De Groene Kaart heeft niet vanaf 27 november 2013 op de gemeentelijke website gestaan. Pas vanaf 10 december is de Groene Kaart Wilhelminastraat beschikbaar gekomen via het Internet.

Op 22 oktober 2013 heeft de Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o. een  bezwaarschrift ingediend tegen onder meer de wijze waarop bewoners van de wijk zijn geïnformeerd over de plannen en de procedure rond de Groene Kaart.

Golfbaan De Kroonprins

Geplaatst op donderdag 05 juni 2014 om 20:27 in categorie: Golfbaan "De Kroonprins", Landschapsvisie, Vianen

 masterGolfbaan

 Op 13 september 2013 verleende het college van B&W van Vianen een omgevingsvergunning voor het aanleggen van Golfbaan “De Kroonprins”.

De verleende omgevingsvergunning blijkt te zijn gebaseerd op bestemmingsplan Golfbaan “De Bolgarijsche” uit 2008, een partiële wijziging van het bestemmingsplan landelijke gebied Vianen uit 2001.

In 2010 werd een nieuw bestemmingsplan Landelijke Gebied Vianen 2010 vastgesteld. Daarmee was het bestemmingsplan Landelijke Gebied Vianen 2001 vervallen. In de toelichting van het nieuwe bestemmingsplan staat, dat het grondgebied van het golfterrein daarin niet is begrepen en dat voor het golfterrein een separaat bestemmingsplan zal worden voorbereid. Dat laatste is nagelaten.

Het golfterrein beslaat een oppervlakte van 70 ha. In bestemmingsplan Golfbaan “de Bolgarijsche”uit 2008 staat dat het terrein zal worden opgehoogd met 100.500 m3 grond. In het huidige plan zou met 460.000 m3 worden opgehoogd met grond van buiten het plangebied.  Informatie daarover ontbreekt. 460.000 m3 betekent een gemiddelde ophoging van 65 cm. Gezien de bodemopbouw zijn grote zettingen en schade aan bodem en flora en fauna  te verwachten.

Op 22 oktober 2013 diende de Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o. een bezwaarschrift in.

Op 24 oktober 2013 verzocht de bezwarencommissie om het  bezwaarschrift uiterlijk op 22 november 2013 van nadere gronden te voorzien.

Op 19 november 2013 zijn de nadere gronden  van het bezwaar ingediend.

Op donderdag 19 december 2013 hield de bezwarencommisie een bezwarenzitting. Ter zitting waren drie bezwaarden aanwezig, waaronder de voorzitter van de Stichting Groene Hart en het bestuur van de Stichting Buiten Gezond (Pleitnota). Tevens was De Kroonprins vertegenwoordigd.

De Stichting Groene Hart overlegde een brief van de gemeente van 11 november 2013, waaruit blijkt dat de gemeente reeds in 2008 kennis had van een hoeveelheid voor ophoging bestemde grond van 460.000 m3. Voorts bleek dat het bestemmingsplan Golfbaan De Bolgarijsche pas in 2012 inwerking kon treden, vanwege een door de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 17 december 2008 getroffen voorlopige voorziening. Tijdens de zitting zegde de directeur van de exploitatiemaatschappij toe dat de storting van grond beperkt zal blijven tot ongeveer 50 m3.  De voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak zegt in zijn uitspraak bij zijn beslissing onder meer uit te zijn gegaan van deze toezegging.

De vertegenwoordiger van De Kroonprins bleek ter zitting van de bezwarencommissie op 19 december 2013 geen antwoord te kunnen geven op de vraag van de voorzitter van de commissie bezwaarschriften om hoeveel ophooggrond het zal gaan.

Op 17 februari 2014 gaf de bezwarencommissie het volgende advies:

Advies
Gelet op haar beraadslaging adviseert de commissie voor de bezwaarschriften het college van burgemeester en wethouders:
1. het bezwaarschrift van de Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken niet-ontvankelijk te verklaren en;
2. de bezwaarschriften van de heer W. Knook en van de Stichting Groene Hart ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Op 21 februari 2014 besloot het college conform het advies van de bezwarencommissie  het bezwaar van de stichting niet-ontvankelijk te verklaren.

Op 31 maart 2014 stelden de Stichting Groene Hartstichting samen met de Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o. beroep in ter bewaring van rechten bij de Rechtbank Midden-Nederland. Op 15 mei 2014 zijn namens beide stichtingen de nadere gronden ingediend. 

Het beroep zal waarschijnlijk in oktober/november 2014 worden behandeld door de rechtbank.

Kwaliteit van de Viaanse buitenlucht is niet in orde

Geplaatst op donderdag 06 maart 2014 om 21:07 in categorie: Buitengewoon, Hoef en Haag, Vianen, Wilhelminastraat e.o.

De Luchtnota

In 2011 stelde de gemeenteraad van Vianen een Luchtnota vast. Daarin zijn de volgende doelstellingen opgenomen

– Een goede luchtkwaliteit als basis voor een gezonde leefomgeving;

– Bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

– Een gemeentelijk (afwegings)kader voor de luchtkwaliteit

Daarmee wordt geen rekening gehouden in het project Buiten Gewoon en ook niet bij de bestemmingsplannen Wilhelminastraat e.o. en Hoef en Haag . Uit verschillende milieurapportages, zoals het milieu jaarplan 2009 en het Milieuadvies bestemmingsplan Kom te Vianen , blijkt dat de Luchtkwaliteit in Vianen op de grens balanceert van de Europese grenswaarden.

In het AD  en de NRC   van 11 juli 2013 wordt melding gemaakt van een  artikel in het medisch wetenschappelijk tijdschrift The Lancet over de resultaten van een onderzoek aan de universiteit van Utrecht.  Daarbij een reactie van het Longfonds, waarin waarin wordt gesteld dat het gezondheidstechnisch niet handig is om scholen naast drukke wegen te plaatsen. Maar dat gemeenten dat advies in de wind slaan.

In de NRC van 9 december 2013  is op pagina 2  en pagina 7  opnieuw melding gemaakt van onderzoeksresultaten. Daaruit blijkt dat de Europese streefwaarden voor fijnstof te hoog zijn. Bij die waarden zijn gezondheidseffecten en een gemiddeld kortere levensduur aangetoond.

Dat de gemeente Vianen  een nieuwbouwwijk plant bij knooppunt Everdingen en toestaat dat in plaats van 50 woningen aan de Wilhelminatsraat 70 nieuwe woningen worden gebouwd naast de A2, is  vanuit deze optiek onverantwoord.

Zie ook de info op  http://www.ggdru.nl/themas/milieu-en-gezondheid/lucht.html van de regionale GGD Utrecht.