2 juli 2016 – Streekmarkt ter gelegenheid van 10 jarig bestaan Volkstuin Vereniging Vianen

Geplaatst op dinsdag 15 augustus 2017 om 13:22 in categorie: Vianen

Wegens het tienjarig jubileum van Volkstuin Vereniging Vianen was op 2 juli 2016 een streekmarkt georganiseerd.

Stichting Buiten Gezond was uitgenodigd om met een kraam deel te nemen en de stichting daar te vertegenwoordigen. Twee nieuwe vrienden konden worden toegevoegd aan de vriendengroep van de stichting. Blijkens de bedankbrief van het bestuur werd het ondanks het noodweer ‘s ochtends in de middag toch een geslaagde en feestelijke markt.

IMG_6050IMG_6051 IMG_6052

Streekmarkt

Vianen, juli 2016

Beste kraamhouder,

Allereerst heel hartelijk bedankt voor je deelname aan onze streekmarkt.

Mede dankzij jouw komst, is de streekmarkt een groot succes geworden. In het bijzonder bedanken we je dat je ondanks het noodweer ‘s morgens, toch gebleven bent. Nat, koud, maar met een onverwoestbaar goed humeur. En dat werd ‘s middags beloond met mooi marktweer en veel bezoekers.

Een ruwe schatting door 1 van onze bestuursleden geeft een aantal bezoekers aan van bijna 400! Wij vinden dat geweldig, zeker ook omdat dit de eerste keer is dat wij op ons terrein een streekmarkt organiseren. In verband hiermee vragen we je of je ons punten kunt noemen waarop wij de kwaliteit van de markt kunnen verbeteren. Bedankt alvast!

Als we weer een markt organiseren, nemen we graag weer contact met je op.

Voor nu: nogmaals bedankt en hopelijk tot ziens op onze streekmarkt in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Volkstuin Vereniging Vianen

Contactpersoon: Ellen Hansen (voorzitter), 06-11028482

E-mailadres: volkstuinverenigingvianen@gmail.com

www.volkstuinverenigingvianen.nl

 

Stand van zaken Golfbaan De Kroonprins

Geplaatst op dinsdag 15 augustus 2017 om 10:24 in categorie: Vianen

Stand van zaken Golfbaan De Kroonprins

Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken (SBGV) werkt, daar waar het ontwikkelingen binnen het Groene Hart betreft, vruchtbaar samen met Stichting Groene Hart (SGH).

Bij de aanleg van Golfbaan De Kroonprins is onverwachts op grote schaal vervuilde grond aangevoerd met de kwaliteit “industrie”, terwijl in dit veenweide gebied in het Groene Hart uitsluitend schone grond (kwaliteit AW) mag worden toegepast. In grond kwaliteit “industrie” zijn vele verontreinigingen toegestaan.

Het kostte veel moeite om via de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) informatie te verkrijgen van de grondtransporten naar de golfbaan.
De ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht) is namens de gemeente Vianen belast met het toezicht op de grondtransporten. Van de ODRU zijn gegevens verkregen van de partijen grond, die zijn aangemeld. Aan de hand daarvan is gebleken dat veel grotere hoeveelheden grond dan voorzien tijdens de bestemmingsplanprocedure zijn toegepast.

Er zijn contacten geweest met vele andere organisaties en personen, die betrokken zijn en/of belangen hebben, zoals aanwonenden, pers, andere natuur-/milieu organisaties, en vele overheidsinstanties (Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten) die betrokken zijn bij de grondtransporten, dan wel belast zijn met toezicht en handhaving. Over de grondtransporten en de verleende omgevingsvergunning is op verzoek nadere informatie gegeven.

Bestemmingsplan

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deed op 21 maart 2012 uitspraak in het beroep van onder meer omwonenden tegen het bestemmingsplan Golfbaan De Bolgarijsche en trad het bestemmingsplan in werking. In de MER (milieu effect rapportage) bij het bestemmingsplan werd uitgegaan van een hoeveelheid aan te voeren gebiedseigen (schone) grond van 110.000 m3.

Omgevingsvergunning

In september 2013 verleende de gemeente Vianen een omgevingsvergunning voor Golfbaan De Kroonprins.
De uitgangspunten van de MER en overige rapporten (i.c. de hoeveelheid aan te voeren grond) bleken niet met voorwaarden geborgd in de omgevingsvergunning.

Toen (uit rechtens de WOB, wet openbaarheid van bestuur verkregen informatie) bleek dat veel meer grond dan 110.000 m3 werd aangevoerd, hebben SBGV en SGH bezwaar gemaakt.
Door de veel grotere hoeveelheden grond zijn veel grotere gevolgen te verwachten voor onder meer de landschappelijke waarden en de zettingen van de bodem.
De gemeente Vianen heeft op 31 maart 2014 de bezwaren van SBGV niet-ontvankelijk en van SGH ongegrond verklaard. Tegen dat besluit is beroep ingesteld bij de rechtbank.

Melding besluit bodemkwaliteit
Medio 2014 bleek dat de gemeente in januari 2014 op listige wijze (geen publicatie) een “Melding besluit bodemkwaliteit” had ontvangen voor het (extra, dus boven de eerder geplande 110.000 m3) toepassen van 180.000 m3 grond met de kwaliteit “ïndustrie” (vervuilde grond) en 40.000 m3 grond kwaliteit “Wonen/AW” voor het maken van “gekantelde kavels” en het realiseren van een “zichtwal” tussen de Kruisweg en de A27.

Omdat inmiddels duidelijk was geworden dat grote hoeveelheden vervuilde grond werden aangevoerd hebben SBGV en SGH op 10 december 2014 samen een verzoek om handhaving bij de gemeente ingediend. Het verzoek werd afgewezen. Tegen de afwijzing is bezwaar gemaakt en vervolgens, nadat ook de bezwaren werden afgewezen, is op 14 augustus 2015 beroep ingesteld bij de rechtbank.

Tussenuitspraak Rechtbank Midden-Nederland

Op 28 september 2015 besloot de rechtbank in een tussenuitspraak onder meer als volgt.

16. Ten aanzien van de beroepsgrond van eiseres dat de omgevingsvergunning vanwege de onduidelijkheid over de hoeveelheid grond onvoldoende concreet is en in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, stelt de rechtbank allereerst – met partijen – vast dat het bestemmingsplan zelf geen bepaling bevat over de maximale hoeveelheid aan te voeren grond. Verder overweegt de rechtbank dat in artikel 3.1 van de Regeling omgevingsrecht niet is voorgeschreven dat de aanvrager gegevens over de hoeveelheid grond dient aan te leveren bij de aanvraag voor aanlegactiviteiten. Desalniettemin dient uit een oogpunt van rechtszekerheid voldoende duidelijk te zijn wat er vergund is. In dit verband rijst de vraag of bij de zichtwal sprake is van een ophoging die deel uitmaakt van de aangevraagde en verleende omgevingsvergunning. Uit de door eiseres overgelegde ‘Melding besluit bodemkwaliteit’ blijkt dat vergunninghouder op 14 januari 2014 melding heeft gedaan van de aanleg van gekantelde kavels. Ter zitting heeft vergunninghouder toegelicht dat de gekantelde kavels de zichtwal vormen en dat de zichtwal past binnen de hoogtelijnen zoals weergegeven op de bij de omgevingsvergunning behorende kaart. Eiseres heeft dit ter zitting betwist. Aangezien verweerder hierover geen duidelijkheid heeft gegeven, ook ter zitting niet, is de rechtbank van oordeel dat het bestreden besluit op dit punt een gebrek vertoond. Verweerder diept daarom alsnog aan te geven of de zichtwal onderdeel uitmaakt van de verleende omgevingsvergunning en, in het licht van de hiervoor besproken gedingstukken en het verhandelde ter zitting, deugdelijk te motiveren waarom dit al dan niet het geval is. Als verweerder tot de conclusie komt dat dit niet het geval is, maar de zichtwal wel ingevolge de Wabo wil vergunnen, dan geeft de rechtbank verweerder in overweging om te bezien of dit op basis van een wijziging van de aanvraag gerealiseerd kan worden, waarbij van belang is of de zichtwal wel of niet als wijziging van ondergeschikte aard kan worden aangemerkt. Als naar het oordeel van verweerder geen sprake is van een wijziging van ondergeschikte aard, dan is een nieuwe aanvraag voor vergunningverlening vereist.

17. Gezien de vaststelling dat het bestemmingsplan geen bepaling bevat over de maximale hoeveelheid aan te voeren grond, ziet de rechtbank in hetgeen eiseres over de hoeveelheid grond heeft aangevoerd op zichzelf geen aanleiding voor het oordeel dat op dit punt sprake is van strijd met het bestemmingsplan. Dit laat evenwel onverlet dat bij de totstandkoming van het bestemmingsplan, zoals blijkt uit hetgeen in overweging 11 is besproken, is uitgegaan van de aanvoer van ongeveer l l 0.000 m3 grond. De beoordeling van de planologische aanvaardbaarheid van de golfbaan is hierop mede gebaseerd. Volgens eiseres is de hoeveelheid grond die wordt aangevoerd van belang voor de effecten op de natuur, het milieu en het landschap. Nu uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat voor het terrein aanzienlijk meer dan 110.000 m3 grond aangevoerd zal worden, heeft verweerder gelet op de op grond van artikel 9, derde lid, van de planvoorschriften vereiste afweging bij het bestreden besluit niet kunnen volstaan met de enkele overweging dat de aanwezige natuurlijke, recreatieve en landschappelijke waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, omdat het geldende bestemmingsplan reeds expliciet een golfbaan toestaat. Verweerder heeft de effecten van de aanvoer van meer dan 110.000 m3 grond naar het terrein op de landschappelijke en natuurlijke waarden, waaronder de bodem, niet inzichtelijk gemaakt. Nu de maximaal aan te voeren hoeveelheid grond niet is beperkt in de omgevingsvergunning en ter zitting gebleken is dat meer dan 110.000 m3 grond zal worden aangevoerd, had het op de weg van verweerder gelegen om dit wel te doen. Dit klemt te meer nu, hetgeen tussen partijen niet in geschil is, sprake is van zettingsgevoelig gebied. Naar het oordeel van de rechtbank dient verweerder alsnog toereikend te motiveren waarom de aanwezige natuurlijke, recreatieve en landschappelijke waarden van deze gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast als gevolg van de aanvoer van meer dan 110.000 m3 grond. Hierbij speelt ook het in 16 overwogene een rol.

18. Uit wat hiervoor is overwogen, vloeit voort dat het bestreden besluit niet op een deugdelijke motivering berust. Op grond van artikel 8:51 a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de rechtbank het bestuursorgaan in de gelegenheid stellen gebreken in het bestreden besluit te herstellen ofte laten herstellen. Op grond van artikel 8:80a van de Awb doet de rechtbank dan een tussenuitspraak. De rechtbank ziet aanleiding om verweerder in de gelegenheid te stellen de gebreken zoals beschreven in de overwegingen 16 en 17 te herstellen. Dat herstellen kan hetzij met een aanvullende motivering, hetzij, voor zover nodig, met een nieuwe beslissing op bezwaar, na of tegelijkertijd met intrekking van het nu bestreden besluit. De rechtbank bepaalt de termijn waarbinnen verweerder het gebrek kan herstellen op twaalf weken na verzending van deze tussenuitspraak. De rechtbank geeft verweerder in overweging om ~voorzover aan de orde geacht – het vervolg van de procedure parallel te laten lopen met het vervolg in de zaak 14/2255 van de Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken, waarin de rechtbank heden eveneens uitspraak heeft gedaan.

De  rechtbank heeft  de gemeente de mogelijkheid geboden om de geconstateerde gebreken te herstellen.

SBGV en SGH hebben gereageerd op de stukken die door Grontmij voor de gemeente Vianen, voor het  herstel van de gebreken, werden opgesteld. Bij die reactie is gebruik gemaakt van bij onze beide beschikbare deskundigheid.

Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland

Op 9 november 2016 heeft de zitting plaatsgevonden. Op 1 februari 2017 deed Rechtbank Midden-Nederland uitspraak.
De Rechtbank veroordeelt de gemeente Vianen de door SGH en SBGV gemaakte proceskosten.

Helaas heeft het beroep bij de rechtbank tegen de omgevingsvergunning niet geleid tot vernietiging van de vergunning.
Daarbij wees de rechtbank de reactie van SBGV en SGH op de herstelpoging af, omdat geen gebruik is gemaakt van (kostbare) externe deskundigen in plaats van de door beide stichtingen ingezette deskundigen uit eigen gelederen.

De  rechtbank is van mening dat de landschappelijke waarden niet onevenredig worden aangetast als gevolg van de aanvoer van extra grond ten behoeve van de zichtwal.  De gemeente heeft de omgevingsvergunning mogen verlenen. De rechtsgevolgen van de vernietigde bestreden besluiten blijven in stand.

Daarnaast achtte de rechtbank zich niet bevoegd het beroep tegen het geweigerde verzoek om handhaving (tegen het toepassen van vervuilde grond) te behandelen. De behandeling is overgedragen aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zitting is op 15 september 2017.

Naschrift

Milieu Effect Rapportage

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan voor de golfbaan is o.a. een MER (milieu effect rapportage) gemaakt. Een MER is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Daarmee krijgt het milieubelang een volwaardige plaats bij de besluitvorming over bestemmingsplan en omgevingsvergunning.
De onafhankelijke Commissie MER, welke bij wet is ingesteld,  adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten.
In het MER rapport staat precies hoeveel grond en zand zal worden gebruikt. Het betreft een kwetsbaar gebied, bestaande uit veen en klei. Daarom zou voorzichtig en met licht materieel worden gewerkt vanwege inklinking.  De inrichting zou in overleg met het “Utrechts Landschap” worden ingevuld.
In mei 2006 is de MER Golfbaan De Bolgarijsche (Grontmij 2006) door de initiatiefnemer aangeboden aan de gemeente Vianen. De MER is in augustus 2006 besproken in de raadscommissie van de gemeente Vianen en in september 2006 aanvaard door de Gemeenteraad.
De MER Commissie constateerde dat de te verwachten zettingen onvoldoende in kaart zijn gebracht. In een aanvulling op de MER van  21 maart 2007 met vijf bijlagen zijn de effecten met betrekking tot veiligheid, zettingsgevoeligheid, natuur en landschap alsnog in kaart gebracht. Daarbij is bepaald dat het gebied met maximaal 110.000 m3 grond zal worden opgehoogd. Met deze hoeveelheid grond en de tekeningen bij bestemmingsplan en omgevingsvergunning ligt het profiel van het landschap eenduidig vast.

Natuurlijke, recreatieve en landschappelijke waarden waaronder bodem

Het blijkt moeilijk concreet de effecten op natuur en landschap en bodem vast te stellen. Grontmij heeft in de MER uitvoerig berekeningen gemaakt voor de zetting van de bodem door het opbrengen van 110.000 m3 grond en dit acceptabel gevonden. Nu er sprake is van een mogelijk viervoudige aanvoer van (ook nog een deels vervuilde) grond verklaart dezelfde Grontmij in een rapport dat dit ook niet schadelijk is.

Aanleg golfbaan

Gezien de voorbereidingen had men mogen verwachten dat de intentie en uitgangspunten van de MER zouden worden gerespecteerd. Er zijn echter veel grotere hoeveelheden (waarvan een groot deel vervuilde) grond aangevoerd. En er is gewoon met zwaar materieel gewerkt. Of er overleg met het Utrechts Landschap is geweest, is niet bekend.
Op slinkse wijze (geen publicatie) is een zogenaamde “Melding besluit bodemkwaliteit” gedaan.

Melding Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit omvat regels voor de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen en stelt kwaliteitseisen aan de uitvoering van bodemwerkzaamheden. Het besluit is tot stand gekomen en mede ondertekend door de Ministeries van VROM, LNV en V&W.

Optimale balans tussen kwaliteit en gebruik

Het Besluit bodemkwaliteit heeft tot doel de bodem nu en in de toekomst optimaal te kunnen gebruiken en te beschermen. Het geeft kaders voor op duurzaamheid gericht bodembeleid: de bodemkwaliteit moet minimaal voldoen aan een vastgestelde basiskwaliteit. Daarnaast moet de kwaliteit goed genoeg zijn voor het beoogde gebruik en geen belemmering vormen voor een goede oppervlaktewaterkwaliteit. Dit om risico’s voor mens en milieu te voorkomen en om stagnatie van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van natuurgebieden, woningen of het verbreden en uitbaggeren van vaarwegen, door te rigide regelgeving tegen te gaan.

Artikel 35 Besluit bodemkwaliteit

Artikel 35 is onder meer van toepassing op het gebruik van vervuilde grond (kwaliteit industrie) of baggerspecie in bouw- en wegconstructies, waaronder mede begrepen wegen, spoorwegen en geluidswallen.

SGH en SBGV zijn van mening dat de toepassing van het Besluit bodemkwaliteit niet van toepassing kan zijn voor het maken van een heuvelachtig landschap voor een golfbaan.

De melding betreft het storten van 180.000 m3 grond kwaliteit “industrie” en 40.000 m3 grond kwaliteit “Wonen/AW.

Deze hoeveelheid grond komt bij de in de MER genoemde hoeveelheid van 110.000 m3 .  In totaal komt dat neer op 330.000 m3.
Alsof de MER niet meer van toepassing is, wordt deze grondhoeveelheid gestort.

Met de toepassing van grond kwaliteit “Industrie” is de golfbaan een stortplaats voor vervuilde grond geworden.
De in de voorbereiding voorgestelde werkzaamheden en afspraken worden niet nagekomen. Deze zijn namelijk niet in het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning vastgelegd.
De gemeente Vianen en haar Commissie Bezwaarschriften vinden het allemaal wel best zo en grijpen niet in. “Niets aan de hand” zegt de wethouder in een commentaar op een artikel in huis-aan-huis-blad Het Kontakt.

 

11 februari 2016 – Petitie met 81.227 handtekeningen vraagt aan Tweede Kamer aandacht voor luchtkwaliteit

Geplaatst op zondag 06 maart 2016 om 19:37 in categorie: Vianen

62

 

Milieudefensie heeft met vele vrijwilligers vanaf 15  januari 2015 tot en met 14 januari op 58 meetpunten in Nederland maandelijks de gemiddelde NO2-concentratie gemeten. De meetpunten bevinden zich voornamelijk in-  of in de omgeving van –  steden. Inmiddels zijn de eerste jaargemiddelden berekend.  De resultaten zijn te vinden op de website van Milieudefensie.

https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/nieuws/ruim-80-000-mensen-vragen-tweede-kamer-om-gezonde-lucht.

Op 11 februari 2016 heeft Milieudefensie in Den Haag een petitie aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie om de aandacht te vestigen op de slechte luchtkwaliteit in Nederland. Vanuit het hele land waren betrokkenen naar Den Haag gekomen. Ook onze stichting was daarbij vertegenwoordigd.

 

Ook voorzitter Peter Grobben zette een monster vuile Viaanse lucht naast vele ander monsters lucht in de demonstratiekast van Milieudefensie.

33DSC04030

Gebleken is dat op een aantal meetpunten de Europese grenswaarde voor NO2 van 40 µg/m³ is overschreden. Overal wordt het door de WHO aanvaardbaar geachte jaargemiddelde van 16 µg/m³ overschreden. Met in gedachten de situatie in Vianen, waar pal naast de A2 aan de Wilhelminastraat nieuwe woningen worden gebouwd, is gekeken naar vergelijkbare situaties, zoals onder meer de Parallelweg in Maastricht (jaargemiddelde 44 µg/m³) en de Valkenburgerstraat in Amsterdam (bij de IJ-tunnel, jaargemiddelde 44 µg/m³).

Met een modelberekening is gebleken dat bij de Wilhelminastraat in 2014 de grenswaarde voor NO2 werd overschreden. Omdat ervan mag worden uitgegaan dat de emissie door verkeer van de A2 en de Hoefftlaan zal verbeteren achtte de Raad van State het aannemelijk dat in 2015 geen sprake meer zal zijn van overschrijding van de wettelijke grenswaarde en is groen licht gegeven voor de bouw van woningen tegen de A2.

Boomplantdag 13 december 2014 bij Sportcentrum Helsdingen

Geplaatst op dinsdag 30 december 2014 om 12:21 in categorie: Vianen

Om Sportcentrum Helsdingen te kunnen bouwen heeft de gemeente Vianen een deel van Plas Helsdingen laten dempen, bomen laten kappen en struiken en planten verwijderd.
Toegezegd werd dat bij de inrichting van het terrein nieuwe bomen zullen worden geplant.

Begin december stond in De Vijfheerenlanden een artikel, waaruit bleek dat de gemeente op 13 december nieuwe bomen zou gaan planten en Viaanse organisaties in de gelegenheid stelde om zelf een gemeentelijke boom te planten. Ook Stichting Buiten Gezond heeft gaarne van de uitnodiging gebruik gemaakt en samen met 22 andere organisaties een jonge (amber)boom geplant.

De stichting heeft een verzoek ingediend om de 23 bomen op de Groene Kaart te plaatsen, zodat de bomen beschermd zijn en niet willekeurig kunnen worden gekapt.

213-214

De vrijwilligersmarkt van 27 augustus 2014

Geplaatst op donderdag 25 september 2014 om 09:55 in categorie: Vianen

IMG_9956

Op 27 augustus 2014 heeft de Stichting Buiten Gezond e.o. deelgenomen aan de jaarlijkse vrijwilligersmarkt. Hoveniersbedrijf Huiting heeft onze kraam prachtig versierd met bloemen, planten en zelfs een vijgenboom. Grote dank daarvoor! Mede daardoor trok onze kraam, die samen met vertegenwoordigers van Team Bescherm Autena  was bemenst, veel aandacht.

Helaas werkte het weer ‘s ochtends niet mee. Door de regen was er maar heel beperkt belangstelling. Rond de middag werden wij druk bezocht door belangstellenden, vrienden en ook lokale politici. Een aantal malen ontstonden bij onze kraam levendige discussies, waarbij vooral het momentane hot item windturbines de boventoon voerde.

Wij ontvingen een aantal sympathie betuigingen voor onze betrokkenheid met de Viaanse ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Wij konden een zeer beperkt aantal vrienden toevoegen aan ons vriendenbestand. Onze ervaring, en die werd gedeeld door ander kraamhouders, was dat vele mensen meeleven met de organisaties die zich maatschappelijk inspannen, maar dat er momenteel zo veel beroepen op hun daadwerkelijke inzet wordt gedaan, dat een nieuw beroep daarop nog weinig kans maakt.

De Stichting Buiten Gezond in Vianen ziet met tevredenheid terug op deze geslaagde dag. Volgend jaar zijn wij voornemens opnieuw deel te nemen. Wel vragen wij ons  af of wellicht een andere locatie en tijd tot meer belangstelling zou kunnen leiden.