Recente bomenkap aan de Clarissenhof

Geplaatst op woensdag 17 april 2019 om 12:11 in categorie: Vianen

ook deze prachtige en gezonde volwassen eik is op 16 april 2019 om onduidelijke redenen nog tijdens het broedseizoen onverwachts gekapt

ook deze prachtige en gezonde volwassen eik is op 16 april 2019 om onduidelijke redenen nog tijdens het broedseizoen onverwachts gekapt

IMG_7903

Subsidie van Provincie Utrecht voor groenherstel

Geplaatst op woensdag 17 april 2019 om 11:53 in categorie: Vianen

Bewoners en vrijwilligersinitiatieven in de provincie Utrecht kunnen vanaf 11 februari 2019 een voucher van 500 of 1000 euro aanvragen voor de realisatie van een groen project in hun buurt of wijk. De voucherregeling Beleef en Bewonder! wordt mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht.
De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat inwoners meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan. Om kleine lokale groene initiatieven te stimuleren, wordt deze voucherregeling uitgevoerd. Het bedrag van de vouchers moet worden besteed aan een fysiek project in de provincie Utrecht dat groen in de brede zin van het woord realiseert. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk groene buurtinitiatieven tot uitvoering worden gebracht.

Ook de Stichting Buiten Gezond in Vianen heeft subsidie aangevraagd.

Toelichting
De Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken zet zich sinds 2013 in o.a. voor het behoud van groen in de plantsoen en de bomen.
De gemeente Vianen is al een tientallen jaren bezig de oorspronkelijke gevarieerde struiken aanplant in de plantsoenen te verwijderen en te vervangen door gras. Dit beleid is zeer nadelig voor de insecten en dierenleven. Ook de bomen moesten het ontgelden van het oorspronkelijke aantal bomen van meer dan 10.000 is reeds meer dan de helft gekapt en nog steeds gaat de kap door.

De subsidieaanvraag betreft herstel van het groen aan een plantsoen aan de Norbertushof in Vianen
Sinds 2016 wordt het plantsoen met een oppervlak van ongeveer 300 m2 bij de waterpartij door een bewoner onderhouden. Voor de aanplant is twee jaar geleden overleg met het hoveniersbedrijf en boomkwekerij Huiting een plan ingediend bij de gemeente Vianen. Met dit plan was rekening gehouden met de biodiversiteit. De gemeente heeft dit plan niet willen volgen en heeft veel bodembedekkers geplant. Thans moet op veel plaatsen de aanplant worden hersteld en moet er onderhoud worden gepleegd.

Met dit herstel willen we ook de biodiversiteit vergroten met de volgende planten en struiken:
– Vlinderstruiken
– Cotoneaster
– Lavendel
– Hemelsleutel
– Krentenboompje
– Struikkamperfoelie
– Rozen
– Longkruid

 

Polder Bloemendaal – Mag LekstedeWonen daar wel gaan bouwen?

Geplaatst op maandag 15 april 2019 om 13:42 in categorie: Vianen

Verbeelding A2Begin 2018 maakte de gemeente Vianen bekend dat LEKSTEDEwonen van plan is aan de overkant van de Lange Waaijsteeg, waar het het Groene Hart begint, een zorgboerderij te bouwen en daaromheen een zorglandgoed in te richten.

Een meerderheid van gemeenteraad van Vianen (de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA, SGP en Lokaal Alert en  oppositie partij ChristenUnie) stemde in met een daarvoor noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan landelijk gebied. Tirtsa Kamstra (CU) wilde van het college de toezegging dat het ecologisch beheer zich niet zou beperken tot de 4,5 hectare van de zorgboerderij, maar dat ook de overige 13 hectare onder het ecologisch beheer komen te vallen. Wethouder Landwehr zegde vervolgens toe dat ecologisch beheer van toepassing zal zijn  op het gehele gebied van ruim 17 hectare.

De andere oppositiepartij D66 liet bij monde van Christa Hendriksen weten weliswaar een voorstander te zijn van hoogwaardige zorg in een groene omgeving maar het niet eens te zijn met de gekozen locatie. Voorkeur gaat uit naar binnenstedelijk bouwen, dan wel hergebruik van (één van de vele) leegstaande boerderijgebouwen. Het buitengebied moet onbebouwd worden gelaten.

 

 

Zienswijze

De Stichting Buiten Gezond in Vianen en de Stichting Groene Hart zijn van mening dat bebouwing van het Groene Hart niet past en dat voldoende locaties binnen de bebouwde kom beschikbaar zijn. Daarom hebben de beide stichtingen gezamenlijk de volgende zienswijze ingediend.

De Lange Waaijsteeg vormt de begrenzing van het stedelijk gebied (de bebouwde kom; bestaand stads-en dorpsgebied). Ten zuiden van deze grens ligt het waardevolle landelijk gebied van de Vijfheerenlanden.
Op grond van de geldende regelgeving moeten ontwikkelingen op het gebied van wonen binnen het stedelijk gebied worden gesitueerd.
Dat geldt temeer voor zorgwoningen waarbij de nabijheid van andere voorzieningen (zoals winkels en medische hulp) zeer wenselijk is.
Het situeren van zorgwoningen in het buitengebied (al dan niet in de vorm van een landgoed nieuwe stijl) is planologisch ongewenst en onjuist. Bovendien vrezen wij voor precedentwerking want nut en noodzaak om speciaal voor een locatie buiten de bebouwde kom te kiezen, ontbreken.      De toevallige eigendomssituatie van grond kan – zoals bekend- niet als argument gelden.
Wij verzoeken u vriendelijk geen verdere uitvoering te geven aan dit plan.
1.
De planlocatie heeft een oppervlak van ongeveer 17,3 hectare. De grond is in eigendom van LEKSTEDEwonen. Het plangebied wordt in het oosten begrensd door de Lange Waaijsteeg en de woonwijk Monnikenhof. De weg Panoven met parallel daaraan het Merwedekanaal zorgt voor de begrenzing in het zuiden. Ten westen van het plangebied zijn een volkstuinencomplex, een wilgen(griend)bos en diverse graslanden gesitueerd. De Helsdingse Achterweg zorgt voor een
begrenzing van het plangebied in het noorden.
2.
De planlocatie maakt deel uit van het gebied in de polder Bloemendaal, dat begrensd wordt door de Helsdingse Achterweg, De Lange Waaijsteeg, het Merwedekanaal en de Bloemendaalseweg. Vanuit de beginselen van goede ruimtelijke ordening dient dit hele gebied betrokken te worden bij planvorming en niet slechts een deel waar LEKSTEDEwonen zo nodig vanaf moet.
3.
LEKSTEDEwonen bezit in totaal 23 hectare in de polder Bloemendaal. Eerder zijn plannen voor het vestigen van een hospice naast Helsdingse Achterweg 20, mede onder invloed van weerstanden in de buurtschap, niet doorgezet.
4.
Blijkens het ontwerp bestemmingsplan is de aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan een initiatief van LEKSTEDEwonen om in de Polder Bloemendaal een zorglandgoed te ontwikkelen. Het betreft een plan voor het realiseren van nieuwe zorgwoningen / zorgwooneenheden, gecombineerd met ca 17 ha natuurontwikkeling, het toevoegen van landschapselementen en recreatief medegebruik. Omdat de ontwikkeling van het zorglandgoed niet past binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ zou een nieuw planologisch kader nodig zijn.
5.
De eigendomsposities van het kavel op de hoek van de Lange Waaijsteeg en de Helsdingse Achterweg en het langgerekt kavel tussen kavels van LEKSTEDEwonen aan zuidzijde tussen Lange Waaijsteeg en het griendbos zijn niet betrokken bij de planvorming.
6.
Bijlage 4 betreft een Quickscan Natuurtoets van “eco groen” met de status definitief.
Blijkens de quickscan moet nog nader onderzoek worden gedaan naar beschermde soorten grote modderkruiper, heikikker en rugstreeppad, moet de mogelijke invloed op leefgebied van de soorten en moeten de effecten van de aanleg van een vlonderpad nog nader worden onderzocht. Het gebied wordt bezocht door trekvogels. De ransuil, matkop, koekoek en nachtegaal worden niet genoemd, terwijl uit de “flora- en fauna inventarisatie Panoven”, in opdracht van Oasen uitgevoerd voor het westelijk deel van het griendbos, blijkt dat deze daar voorkomen.
7.
LEKSTEDEwonen heeft een groot deel van de gronden jarenlang (in plaats van de voormalige boomgaard) laten exploiteren als akkerland voor monoculturen mais en/of graan. Het huidige initiatief van 16 ha natuurontwikkeling is niet geloofwaardig. LEKSTEDEwonen moet dan ook gezien worden als een projectontwikkelaar die zijn grondpositie in het gebied probeert af te bouwen en daarbij wordt gefaciliteerd door de gemeente.
8.
LEKSTEDEwonen is thans, als woningbouwcoöperatie, onder invloed van nieuw Rijksbeleid (n.a.v. misstanden bij woningcoöperaties bij het beleggen van hun reserves) gedwongen zich te beperken tot het ontwikkelen van huurwoningen met sociale huur (maximale maandhuur € 710).
LEKSTEDEwonen kan de eerder, om strategische reden, verworven gronden niet in bezit houden, omdat deze niet meer passen binnen de huidige, aangescherpte kaders voor woningbouwcoöperaties. Dit is mogelijk de eigenlijke onderliggende aanleiding voor het initiatief van LEKSTEDEwonen om in de Polder Bloemendaal een zorglandgoed te ontwikkelen. Daarbij is mede van belang dat een (voor het publiek opengesteld) landgoed vrijgesteld kan worden van belastingheffing.
9.
In het huidige plangebied bevond zich onder meer een prachtige hoogstamboomgaard met oude pruimen-, kersen-, appel en perenbomen. Een grondspeculant, die evenals de gemeente, anticipeerde op een mogelijke uitbreiding van de Monnikenhof, heeft in de polder Bloemendaal gronden, waaronder de prachtige hoogstamboomgaard, weten te verwerven. De prachtige hoogstamboomgaard is onverwachts door grondspeculant gerooid. Compensatie en herplant van de bomen is achterwege gebleven. Bevoegd gezag (gemeente en provincie) heeft dit laten passeren.
10.
De provincie Zuid-Holland heeft deze uitbreiding verhinderd. Grondspeculant heeft het grootste deel (23 ha) van de verworven grond daarna verkocht aan LEKSTEDEwonen. De thans voorliggende 17,3 hectare maken daar deel van uit. De bij de hoogstamboomgaard behorende boerderij is verkocht aan   een particulier, die de woonboerderij op uitnemende wijze heeft laten renoveren en daarbij een nieuwe hoogstamboomgaard heeft gerealiseerd.
11.
Het veeteeltbedrijf aan Helsdingse Achterweg 20 wil het grondoppervlak van het bedrijf uit kunnen breiden met ha van het geplande landgoed.
Het bedrijf staat niet open voor een meer duurzame manier van veeteelt, waarbij hogere eisen worden gesteld aan flora, fauna en diervriendelijker produceren.
Uitbreiden van het areaal met (intensieve) veeteelt is ongewenst en mag niet ten koste gaan van de natuurwaarden van het gebied.
12.
Wij geven uw raad in overweging het daarheen te leiden dat aan alle 23 ha in bezit van LEKSTEDEwonen in de polder Bloemendaal – dus niet alleen de 17,3 ha – nadere voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het gebied op het gebied van flora, fauna en diervriendelijk produceren. Voorts geven wij uw raad in overweging om te doen onderzoeken of voor de 23 ha het eigendom/beheer kan worden overgedragen aan bij bijvoorbeeld de Natuur- en Vogelwacht VHL of het Utrechts (of Zuid-Hollands) Landschap.
13.
Bijzondere aandacht verdienen de vier percelen wilgenbos/griend ten zuidwesten van het plangebied. Dit wilgenbos maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Het is het enige overgebleven deel van de polder Bloemendaal, waar wilde dieren zich nog ongestoord kunnen verschuilen. De twee oostelijke percelen zijn eigendom van LEKSTEDEwonen.
In het plan wordt beoogd om het meest oostelijke perceel middels een vlonderpad toegankelijk te maken voor het publiek. Ofschoon dat in bijlage 4 bij de toelichting wel zo wordt voorgesteld, ligt dit gebied buiten de grenzen van het ontwerp bestemmingsplan. Wij verzoeken u nadrukkelijk om het wilgen(griend)bos niet aan te laten tasten. De twee westelijke griendpercelen heeft de gemeente recent verkocht aan waterbedrijf Oasen.
Oasen is voornemens om aan dat ca 7 ha grote gebied de dubbelfunctie waterwinning en natuur toe te kennen. In een in opdracht van Oasen opgestelde “inventarisatie flora en fauna 2013″ staat een uitgebreide beschrijving van de soorten die in het gebied van 7 ha zijn aangetroffen, die mede van toepassing moet worden geacht voor de twee percelen griendbos in eigendom van LEKSTEDEwonen.

Conclusie
Er is onvoldoende informatie verstrekt om de plannen te kunnen beoordelen.
Andere locaties zijn niet onderzocht. Waarom is niet gekozen voor een passende locatie binnen het thans vigerende bestemmingsplan Kom Vianen? Sluiseiland? Stadshof? Door de wijziging van het bestaande bestemmingsplan maakt dit de weg vrij voor bebouwing en wordt onherstelbare schade toegebracht aan het historische landschap Bloemendaal. Er is geen sprake van verbetering van ruimtelijke kwaliteit.
Het gebied maakt deel uit van de polder Vijfheerenlanden. Het is een karakteristiek historisch gebied behorend tot de Lek, uiterwaarden en de polders. Dit gebied dient te worden behouden. Waarom zouden de gronden van het bestemmingsplan van 14 december 2014 waarop dit gebied “agrarisch” is bestemd nu ineens anders zijn geworden?
Er zijn onvoldoende geldige argumenten aanwezig om middels een herziening van het bestemmingsplan landelijk gebied de stichting van een zorglandgoed te rechtvaardigen. Wel is voorstelbaar dat met inachtneming van de beginselen van goede ruimtelijke ordening, inclusief zorgvuldige belangenafweging, de totale grondpositie van LEKSTEDEwonen opnieuw wordt bezien.
Het situeren van zorgwoningen in het buitengebied (al dan niet in de vorm van een landgoed nieuwe stijl) is planologisch ongewenst en onjuist.

Blijkens de  reactie van de gemeente middels de Nota van beantwoording zienswijzen-pag31-34  handhaaft de gemeente de plannen.

In beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Naar aanleiding van de reactie op de zienswijze hebben de Stichting Groene Hart en de Stichting Buiten Gezond in Vianen  besloten in beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op 21 mei 2019 om 13.00 zal de Afdeling het beroep behandelen.

Stichting De Iris

Stichting de Iris is in 2011 opgericht en ontstaan uit een in 2008 door enkele ouders van jongeren met een verstandelijke beperking gestart initiatief. De doelstelling van de stichting is huisvesting te realiseren voor jongeren met een verstandelijke beperking waar zij onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen.

Aanvankelijk had de gemeente het plan om aan de Helsdingse Achterweg een kleinschalig project te realiseren voor Stichting De Iris samen met het in Vianen eveneens door vrijwilligers opgerichte hospice. Beide voorzieningen waren bestemd voor inwoners binnen de gemeente. Het project werd niet doorgezet nadat de buren, waaronder het daarnaast gevestigde boerenbedrijf, bezwaar maakten. Mede door de daardoor veroorzaakte vertraging heeft het hospice snel elders een onderkomen kunnen vinden. Vervolgens is het project afgelast.

Dat bezwaar zou bestaan tegen huisvesting van een kleine groep Viaanse jongeren binnen de lintbebouwing langs de Helsdsingse Achterweg berust op een misverstand.

Nadat het project voor De Iris en het hospice was afgeblazen, heeft LekstedeWonen een andere landelijke organisatie De Herbergier een franchiseformule, welke eigendom van De Drie Notenboomen, waar ook de Thomashuizen onder vallen, bereid gevonden ook in Vianen een Herbergier te vestigen.

Een Herbergier is een kleinschalige woonvoorziening voor 16 mensen met dementie, waar de bewoners en de verantwoordelijke zorgverleners op een zo gewoon mogelijk manier met elkaar samenwonen. De vestiging van een Herbergier is niet, zoals het hospice een Viaans initiatief om dementerende ouderen uit Vianen een passend onderkomen te kunnen bieden, maar aan een willekeurige doelgroep, die niet aantoonbaar is gebaseerd op een aanwezige behoefte vanuit Vianen.

Er is voortdurend gewezen op concrete alternatieven elders, niet in het Groene Hart. Zeer te betreuren is dat De Iris van het gemeentelijk beleid de dupe is.

 

Een boom maakt het verschil

Geplaatst op donderdag 07 september 2017 om 09:41 in categorie: Vianen

Op de website van communicatiebureau De Lynx te Wageningen staat een artikel “Het paradijs: 2.0 De stedelijke oase”.
Het gaat over de natuur in de stad. Het artikel is te vinden met de link:

http://delynx.nl/blog/het-paradijs-2-0-de-stedelijke-oase/

met daarin een link naar een voordracht van wetenschapsjournalist Mark Mieras:

https://www.youtube.com/watch?v=0lOdjNNX4t8

Hieronder een citaat uit “Het paradijs: 2.0 De stedelijke oase”.

“Gelukkig wijst onderzoek uit dat een klein beetje natuur al verschil maakt. In de Cornell University in New York stelden ze vast dat kinderen met een boom voor hun raam beter in staat zijn om stressvolle gebeurtenissen te verwerken dan kinderen met uitzicht op een betegeld plein. Hoe dit werkt? Uitzicht op groen en zelfs het kijken naar een afbeelding met natuur heeft al effect op de hersenen. Natuur activeert onze precunius: het deel van het brein waarmee we kunnen nadenken over onszelf. Hier zit ons zelfbewustzijn en zelfreflectie, waarmee we lastige situaties kunnen relativeren. Ook het pallidum en de caudatis worden gestimuleerd, centra waarmee we voelen dat iets waardevol is en waarmee we keuzes maken die belangrijk voor ons zijn. Een wandeling in het bos stimuleert al onze zintuigen: je snuift de kruidige boslucht op, luistert naar het kwietkwiet van vogels of je pakt ongemerkt een tak. Slenteren door een druk winkelcentrum stimuleert onze ‘onvrijwillige aandacht’ waarbij je gedachten van hot naar her springen. Natuur verscherpt juist je gerichte aandacht. Na een wandeling in het park ben je beter in staat om een moeilijke aandachtsoefening uit te voeren dan na een uurtje shoppen in je favoriete winkelstraat. Wanneer je voelt dat je in ‘je flow’ zit, betekent het dat je aandacht gericht is. Ongerichte aandacht laat ons meer snoepen, meer tobben en kost veel meer energie.

Meer natuur in de stad

Cadeautjes aan vrienden in de stad zijn vanaf nu geen hersenkrakers meer. Een kamerplant of clematis voor buiten. Hup, stoeptegel eruit en bloemenzaad of stokrozen erin. Wie weet wat je er allemaal mee helpt voorkomen! Om een gelukkige toekomst van onze stedelijke vrienden zeker te stellen, zijn er momenteel doeltreffender projecten waar energie in gestoken kan worden. Groene buurtprojecten schieten als paddenstoelen uit de grond met gemeenschappelijke moestuinen en fruitbomen, groene daken of gemeentegrond in eigen beheer. Steden zelf kunnen ook hun steentje bijdragen. In 2015 is een Green Deal gesloten om 1000 hectare nieuwe stedelijke natuur te realiseren in Nederland. De Lynx is één van de aanjagers, met als doel de economische waarde van groen op de agenda te krijgen. Met minimaal 40 gemeenten in Nederland streven we naar het vergroenen van de stedelijke omgeving. Met allemaal prettige neveneffecten. Want waar natuur in de stad allemaal wel niet goed voor is. Een stad met natuurlijk groen:
-is beter bestand tegen klimatologische veranderingen
-heeft minder last van wateroverlast door hevige regenval
-zorgt voor verkoeling op een hete zomerdag
-heeft een natuurlijk filter voor fijnstof
-bevordert de sociale cohesie in woonwijken
-heeft gezondere inwoners
-werkt waardeverhogend voor onroerend goed
-biedt een positieve vestigingsfactor voor bedrijven
-stimuleert hogere productiviteit bij medewerkers die op het groen uitkijken
Bovenal draagt meer natuur in de stad bij aan een grotere biodiversiteit. Soms zelfs meer dan op het platteland. Een braakliggend terrein is met de juiste inzet zó omgetoverd tot een paradijsje, bewijst Emmen. Meerderjarig wild bloemenmengsel gezaaid in vergeten hoekjes gemeentegrond biedt in Tubbergen voedsel en leefruimte aan bijen, hommels en vele vlinder- en vogelsoorten. Hoe overtuigender kunnen de feiten zijn? Bestuurders van steden en gemeenten, doe mee! Draag bij aan niet alleen 1000 hectare, maar een land vol groene steden met een overvloed aan weelderige daktuinen, kleurrijke bloemenhofjes, straten met bloesembomen, verticale tuinen, fleurige pleinen en luisterrijke binnenplaatsen!”

zie ook:  http://sme-ede.nl/site/het-belang-van-bomen-in-de-stad/

Evaluatie groenbeheer Vianen

Geplaatst op woensdag 30 augustus 2017 om 09:51 in categorie: Bomenbeleid Vianen, Bomenverordening 2013, Buitengewoon, Vianen

Sinds de oprichting in 2012 zet de Stichting Buitengezond in Vianen en omstreken (SBGV) zich onder meer in om bomen en struiken te behouden en passend onderhoud te bevorderen.

Aanleiding voor de oprichting van de stichting was het door de gemeente Vianen gestarte project Buiten Gewoon, waarbij opnieuw duizenden bomen op de nominatie stonden om te worden gekapt, nadat, ondanks grootschalige protesten en verzet door de “boomridders”,  in het begin van deze eeuw al grootschalige bomenkap had plaatsgevonden.

Op 28 juli 2017 publiceerde RTL een onderzoek naar de groenheid van de gemeenten in Nederland van de Universiteit Wageningen.

Uit het onderzoek naar de groenheid van de 388 Nederlandse gemeenten door de universiteit Wageningen blijkt dat Vianen op plaats 362 staat.

RTL nieuws 28 juli 2017 publicatie van onderzoek groenheid van de gemeenten door Universiteit Wageningen

De link geeft verbinding met het rapport en de interactieve plaatjes

http://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/wonen/enorm-verschil-in-aantal-planten-en-bomen-per-gemeente

Vianen362a

Dit betekent dat Vianen in de categorie “zeer weinig groen“ valt.

In 2000 was Vianen nog ruim voorzien van bomen en bloeiende struiken. Tijdens de uitvoering van het project Buiten Gewoon zijn opnieuw duizenden bomen gekapt en plantsoenen leeggehaald.

Kort historisch overzicht project Buiten Gewoon

Kaalslag in Vianen

Al jarenlang is de gemeente bezig de bij de nieuwbouw van de Monnikenhof aangelegde groenvoorziening af te breken. Duizenden bomen zijn al verwijderd en het einde is nog lang niet in zicht. Bloeiende gezonde struiken worden in fasen verwijderd, zodat het zo min mogelijk opvalt. Er blijft braakliggende grond over of een kaal grasveldje. De leefomgeving voor mens en dier is inmiddels ernstig aangetast.

Historie

Op 14 december 2010 heeft de gemeenteraad de Bomenverordening 2010 met Groene Kaart vastgesteld. Op de Groene Kaart met bijbehorend register stonden een groot aantal bomen als beschermd aangeven. Eerder was het Bomenbeleidsplan september 2009 vastgesteld.
Nieuwe Bomenverordening

Op 9 juli 2013 heeft de gemeenteraad een nieuwe bomenverordening vastgesteld.
Volgens de gemeente waren de oude Bomenverordening en de Groene Kaart onduidelijk, zorgden voor veel vergunningaanvragen en vertraagden de uitvoering van het project Buiten Gewoon.

Bomenverordening en Groene Kaart 2010 en 2013

Pas nog in 2010 heeft de gemeente veel werk verzet om een nieuwe Bomenverordening met Groene Kaart en een register voor beschermde bomen op te stellen. Op deze Groene Kaart stonden honderden beschermde bomen aangegeven. Met de nieuwe Bomenverordening 2013 en Groene Kaart werden de in 2010 nog als beschermd aangewezen bomen in een klap weggevaagd.
Waarom is de visie over beschermde bomen zo ineens veranderd?

Project Buiten Gewoon en de financiële onderbouwing

Op 28 juni 2013 is op grond van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) aan de gemeente Vianen om inzage gevraagd over de financiële onderbouwing voor de werkzaamheden en aanpassingen welke worden verricht in het kader van het project Buiten Gewoon.

Op 12 juli 2013 werd het document “Kiezen voor Nieuw Beheer 18 mei 2011” van de gemeente ontvangen. Hierin zou de financiële onderbouwing van het groenbeheer zijn verantwoord. Echter een financiële onderbouwing van het groenbeheer werd niet aangetroffen. Slechts de totale jaarlijkse kosten voor 2010 en voor het jaar 2015 (minus 30%) bleken te zijn vermeld, als enige motivatie voor een bezuiniging op het onderhoud van groen. Kosten en wat dit als bezuiniging zou opleveren als grote aantallen bomen worden gekapt en plantsoenen worden ontdaan van bloemen en struiken ontbreken.

Conclusie
Hoofstuk 3 ”Kiezen voor Balans” van het document “Kiezen voor Nieuw Beheer staat vol met uitspraken en meningen over hoe het groen van Vianen en de bijbehorende woonkernen eruit zou moeten zien. Financiële onderbouwing ontbreekt.

Niet duidelijk is hoe de uitvoering van het kostbare Project Buiten Gewoon uiteindelijk bezuinigingen zou kunnen opleveren. In 2012 en 2013 zijn grote bedragen gemoeid geweest
met de informatiebijeenkomsten en de bezwaar- en beroepsprocedures.

De aangegeven bezuiniging blijkt in 2012 al bijna te zijn bereikt, er is dus geen noodzaak om het groen verder aan te tasten. Desondanks gaat de gemeente maar door met de kaalslag.

Er is geen inzage geboden hoe het bedrag van ruim € 4 miljoen voor het project Buiten Gewoon wordt gefinancierd en evenmin in hoe (op oneigenlijke wijze) gelden worden onttrokken uit de reserve pot riolering.

Geen rekening is gehouden met aspecten als: mening inwoners, leefbaarheid, woonplezier, flora- en fauna wetgeving, vogels, bijen en overige dieren en luchtvervuiling.

Het document is onzorgvuldig, incompleet en ondeskundig samengesteld.

Naschrift

Uit het onderzoek van groenheid van de gemeenten door de universiteit Wageningen blijkt dat Vianen op plaats 362 staat van de 388 gemeenten in Nederland. Dit betekent dat Vianen in de categorie “weinig groen “valt en onderaan de score staat.
Vianen heeft deze plaats mede bereikt door miljoenen euro’s te besteden aan het kappen van bomen en het leeghalen van plantsoenen.

In 2000  was Vianen nog ruim voorzien van bomen en bloeiende struiken.
Het project Buiten Gewoon heeft daar korte metten mee gemaakt. Duizenden bomen zijn verdwenen en de plantsoenen en perken zijn grotendeels ontdaan van bloeiende planten en struiken. De leefomgeving en het leefgebied van onder meer vogels, bijen, vlinders en andere insecten is ernstig aangetast. De al slechte luchtkwaliteit in Vianen is verder in ongunstige zin beïnvloed.

Kapitaal vernietiging heeft plaatsgevonden en extra kosten zijn gemaakt om in de toekomst te bezuinigen op onderhoud, terwijl in het verleden nauwelijks onderhoud werd besteed aan het groen.

Vele inwoners hebben bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken, maar de gemeente is gewoon door gegaan. Overleg met de gemeente leidde tot niets en vele inwoners raakten gefrustreerd.

Welke partijen in de gemeenteraad hebben deze plannen goedgekeurd? Al jaren heeft de gemeente een z.g. coalitie die er voor zorgt dat de stemverhouding negen tegen acht is. Hiermede wordt een groot deel van de inwoners buitenspel gezet, hun mening telt niet mee in de besluitvorming.
De coalitie van CDA, VVD, SGP en PvdA beschikt over negen van de zeventien zetels in de raad.

In 2010 vertegenwoordigde de toenmalige coalitie slechts één derde van de van de kiesgerechtigden. Het doordrukken van besluiten op basis van (krap) de meeste stemmen in de raad is ondemocratisch. De rest staat buitenspel. Er is sprake van democratische dictatuur.

Na de verkiezing in 2014 is de PvdA toegetreden tot het college. De PvdA zat daarvoor in de oppositie en was tegen de bomenkap. Nu deze partij in het college zit wordt het beleid door de PvdA wethouder voortvarend uitgevoerd.

Als men verbetering zou willen in de werkwijze van de gemeente zou men niet meer op deze coalitie partijen moeten stemmen.