Verplaatsing uitrit op het “achtererf” van het zorglandgoed

Geplaatst op donderdag 10 februari 2022 om 22:08 in categorie: Vianen

Op 4 februari 2022 is de omgevingsvergunning verleend.

 

Kadastrale kaart met de kadastrale nummers van de percelen van het zorglandgoed aan de Lange Waaijsteeg

 

Kad-pldBloemendaal2-K234-600-250

 

Tekening bij de vergunning met de vergunde uitrit

 

Detail Nwe Uitrit600-250

 

Luchtfoto 2 juni 2021 met de zorgboerderij in aanbouw en rechtsonder het kavel waarvoor op  3 februari 2022 een uitritvergunning is verleend. Het kavel beschikt reeds over een uitrit (op de hoek rechtsboven)

 

20210602-Uitrit-GoogleEarth2-600-250

Clarissenhof 7a – afvoer van mogelijk verontreinigd hemelwater via een wadi

Geplaatst op dinsdag 08 februari 2022 om 11:53 in categorie: Vianen

Op 2 november 2020 verleende Waterschap Rivierenland een watervergunning voor het wijzigen  een retentievoorziening (wadi) voor het opvangen en infiltreren in de bodem van regenwater afkomstig van het dak van Clarissenhof 7a t/m e. In de nieuwe watervergunning wordt blijkens de tekening bij de vergunning vergund dat nu, naast het water van het dak, ook het (mogelijk vervuild) water van verhard oppervlak van de opritten voor de vijf in het gebouw gevestigde bedrijven in de bodem terecht komt. De retentievoorziening is bedoeld om bij hevige regenval het water niet rechtstreeks op het regenwaterriool van de gemeente te lozen, maar dat eerst op te vangen in een kuil en pas te gaan lozen als de kuil vol is. Echter naar het oordeel van onze stichting is de grond in de kuil goed doorlaatbaar en is het grondwaterpeil ver onder de bodem van de put, zodat van lozen op het gemeenteriool nooit sprake zal zijn. Overleg met het waterschap daarover is nog niet afgerond  en heeft nog niet geleid tot  resultaat.

Overzicht van de kuil met retentie voorziening

 

Wadioverzicht600-250-

De afvoerpijp  in de kuil en de hoger gesitueerde put van het gemeentriool

 

constructieWadi-600-250

 

De vervuilde bestrating van de opritten en rechts de goot voor afvoer naar de retentie voorziening

 

UitrittenClarissenhof7a-f-600-250

 

Sluiseiland

Geplaatst op zondag 06 februari 2022 om 17:30 in categorie: Vianen

Op 24 juli 2018 diende Stichting Buiten Gezond in Vianen  een Zienswijze in naar aanleiding van het ontwerp-bestemmingsplan voor het bebouwen van het Viaanse Sluiseiland met woningen.

 

Gezicht op het sluiseiland vanaf de kanaaldijk. Van links naar rechts woonwijk Blankenborg, Kanaaldijk, jachthaven, sluiseiland, toegang tot de sluis, bedrijven terrein De Hagen

 

DSC07618-600-250

Gaasperwaard 3

Geplaatst op donderdag 30 december 2021 om 14:26 in categorie: Vianen

De bedrijventerreinen De Giesen, De Hagen en Gaasperwaard

2021-12-20-bedrijventerreinenVianen2a-7,5cm-200kopie

 

Gaasperwaard 1, 2 en 3

2021-12-20-bedrijventerreinenVianen2a-b600pixelskopie

 

Besluit gemeenteraad VHL van 5 januari 2022: Vestiging voorkeursrecht beoogd bedrijventerrein Gaasperwaard  3

Besluit Burgemeester en wethouders VHL van 14 oktober 2021: Vestiging voorkeursrecht beoogd bedrijventerrein Gaasperwaard  3

Gaasperwaard 3 – kaart 20210927 op A3

Perceellijst vestiging Wvg Gaasperwaard 3

Polder Bloemendaal – Mag LekstedeWonen daar wel gaan bouwen? (vervolg)

Geplaatst op dinsdag 23 november 2021 om 15:27 in categorie: Vianen

DSC07584-7,5cm

Huidige situatie (begin november 2021) – De beide appartementengebouwen zijn ver gevorderd.

Op 21 mei 2019 werd het beroep van de Stichtingen Groene Hart en Buiten Gezond in Vianen tegen het bestemmingsplan door de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State behandeld.

Op 24 juli 2019 volgde de uitspraak : Het beroep van de stichtingen werd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ongegrond verklaard:

8.3  Gelet op de omvang van de beoogde bebouwing, de hoogte en situering daarvan, de aard van de overige beoogde wijzigingen in het plangebied die in het schetsontwerp zijn opgenomen en de inrichting van de omgeving, is de Afdeling van oordeel dat de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat door het plan de kernkwaliteit openheid niet onevenredig wordt aangetast. De Afdeling ziet daarom in het aangevoerde geen aanleiding voor het oordeel dat het plan in strijd met artikel 1.8 van de PRV is vastgesteld. Het betoog slaagt niet.
Conclusies
9. ……………. Het beroep van de stichtingen is ongegrond.

Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. …………….
II. verklaart het beroep van de Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken en de Stichting Groene Hart ongegrond.

Omgevingsvergunning(en)

1. De bouw van 32 zorgappartementen

Op 19 oktober 2020 verleende de gemeente VHL de omgevingsvergunning voor slechts de bouw van de zorgboerderij op een klein deel (1.484 m²) van de ca 17,3 ha (173.000 m²). De invulling van het overige deel van het zorglandgoed bleef buiten beschouwing. Daarom heeft de Stichting Buiten Gezond in Vianen op 29 november 2020 bezwaar gemaakt tegen de vergunning.

Op 29 december 2020 zijn de gronden van het bezwaar bij de gemeente Vijfheerenlanden ingediend.

Bij de behandeling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Vianen in 2018 stemde de meerderheid van de raad  (de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA, SGP en Lokaal Alert en oppositie partij ChristenUnie)  in met een daarvoor noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan landelijk gebied. Wel wilde Tirtsa Kamstra (CU)  van het college de toezegging dat het ecologisch beheer zich niet zou beperken tot de 4,5 hectare van de zorgboerderij, maar dat ook de overige 13 hectare onder het ecologisch beheer komen te vallen. Wethouder Landwehr zegde vervolgens toe dat ecologisch beheer van toepassing zal zijn op het gehele gebied van ruim 17 hectare.

Aan de belofte van de wethouder blijkt in de in de omgevingsvergunning helemaal geen gevolg te zijn gegeven. Mede daarom is besloten bezwaar te maken tegen de verleende vergunning voor alleen maar het bebouwen van een klein oppervlak.

Bij besluit van 23 februari 2001besloot de gemeente VHL het bezwaar van de Stichting Buiten Gezond in Vianen niet-ontvankelijk te verklaren en niet inhoudelijk te reageren op het bezwaar.

De gemeente volgde bij het besluit klakkeloos het door de commissie bezwaarschriften uitgebrachte advies. Besloten is om beroep in te stellen tegen het besluit.

Op 27 mei 2021 zijn de gronden van het beroep ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland.

De op 30 december 2021 geplande rechtszitting  is (op verzoek van gemeente of vergunninghouder Lekstede)  uitgesteld. Inmiddels heeft de rechtbank Midden-Nederland als voorlopige zittingsdatum 15 februari 2022 vastgesteld

2. De aanleg van de boomgaard

Op 21 juni 2021 verleende de gemeente VHL de omgevingsvergunning voor  slechts de aanleg van een boomgaard op een  deel (4,5 ha) van de ca 17,3 ha (173.000 m²). De invulling van het overige deel van het zorglandgoed bleef buiten beschouwing. Daarom heeft de Stichting Buiten Gezond in Vianen op 29 juli 2021 bezwaar gemaakt tegen de vergunning. Op 30 augustus 2021 zijn de gronden van het bezwaar bij de gemeente Vijfheerenlanden ingediend.

Op 18 oktober 2021 bracht de bezwarencommissie advies uit aan de gemeente om ook dit bezwaar bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Op 27 oktober 2021 volgde de uitspraak conform het advies van de bezwarencommissie.

3. Vergunninghouder LekstedeWonen

LekstedeWonen heeft de 17,3 ha in de Polder Bloemendaal aangekocht nadat een grondspeculant, die de gronden had opgekocht, de gronden niet langer kon aanhouden.  Gebleken was dat provincie Zuid-Holland  gemeente Vianen niet toe wilde staan de gronden te bestemmen voor een stadsuitbreiding.
LekstedeWonen hoopt kennelijk nog steeds dat de gronden op den duur toch mogen worden bestemd als bouwgrond.
Inmiddels is de provinciegrens gewijzigd. Vianen en (sinds 2020 de gehele fusiegemeente Vijfheerenlanden) ligt nu in de provincie Utrecht. En de provincie Utrecht blijkt de bij de provinciegrens wijziging gedane belofte dat in Utrecht even zorgvuldig zal worden omgegaan met het Groene Hart, niet meer gestand te willen doen en heeft groen licht gegeven aan de plannen om de 17,3 ha te bestemmen als zorglandgoed.

Tijdens de bestemmingsplan procedure is de indruk gewekt dat LekstedeWonen zijn complete bezit langs de Lange Waaysteeg zou willen inzetten voor cultuurbehoud, natuur- en landschapsontwikkeling en extensieve recreatiemogelijkheden.

Immers, volgens het huidige beleid kunnen gebieden in kernrandzones met enige goede wil in het NNN (Natuurnetwerk Nederland) worden opgenomen. De gemeente Vianen had kunnen overwegen om van de 17,3 ha bijvoorbeeld een gemeentelijk park te maken, maar wilde de gronden niet kopen. Het groenbeleid van de gemeente was daarentegen gericht op het op grote schaal terugbrengen van het gemeentelijk groen, waaronder het kappen van zeer grote aantallen bomen.

LekstedeWonen mag volgens de wet en de richtlijnen van het ministerie van volkshuisvesting alleen investeren in sociale woningbouw. In heel beperkte mate ook in maatschappelijk vastgoed: dat mag alleen indien er geen marktpartijen blijken te zijn die dat willen doen.
Investeren in een relatief grote lap natuur of een park, dat mag een woningcorporatie zeker niet doen, daar wordt streng op gelet door de toezichthouder (het ministerie). Gezien het langjarige beleid van zowel de provincie als de gemeente voor Polder Bloemendaal (geen woningbouw) is voor LekstedeWonen de meest voor de hand liggende optie: de grond tegen de agrarische waarde verkopen om vervolgens de opbrengst te steken in sociale woningbouw elders. En om, zolang de grond niet verkocht is, zoveel mogelijk pacht te incasseren.

De gemeenteraad van Vianen heeft, in reactie op de zienswijze van onze stichtingen, voor het hele gebied (17,3 ha) de bestemming ‘agrarisch’ veranderd in ‘agrarisch met waarden’. Dit is inmiddels een loos gebaar gebleken. De huidige pachter wil niets weten van ecologisch beheer en blijft het grootste deel van gebied beheren. De bestemming ‘agrarisch met waarden’ geeft alleen bescherming tegen het verwijderen of vernielen van landschapselementen, maar dwingt geen ecologisch beheer af. Een pachter mag intensief, natuuronvriendelijk blijven beheren (uiteraard voor zover de wet dat toelaat).

Inmiddels is ons “uit de wandelgangen” ter ore gekomen dat de voornoemde pachter, die ook zelf grond in eigendom heeft, overweegt met de huidige bedrijfsvoering te stoppen. Hij zou bij de gemeente hebben geïnformeerd naar de mogelijkheid om op zijn gronden zonnepanelen te plaatsten.

Van de vestiging van een zorglandgoed, zoals beoogd met het bestemmingsplan komt  niets terecht. LekstedeWonen heeft zich tot dusver slechts gericht op het bouwen van een zorgboerderij, bestaande uit twee appartementengebouwen met een boomgaard. Intussen gaat het gebruik van de  overige 17 ha gewoon door. Het is niet duidelijk waarom deze overige gronden zijn begrepen in de deelwijziging van het vigerende bestemmingsplan.

Het bestaande gebruik van het gebied door de pachter leidt tot stikstofemissie. De invloed daarvan op de Natura 2000-gebieden in de omgeving is weliswaar heel klein, want die gebieden liggen op enkele kilometers afstand.

In de toekomst zullen naburige gronden mogelijk tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) gaan horen. Niettemin mogen naburige gronden naar believen zwaar bemest blijven worden.
Want het beheer is niet geregeld in het bestemmingsplan, maar in de anterieure overeenkomst. Volgens het beheerplan (geen onderdeel van de regels van het bestemmingsplan) mogen maximale hoeveelheden drijfmest, ruige mest en kalk worden toegepast.